Zubar lekar lekar

Stomatológia z hµadiska ¹tátnej lieèby pre nemocenský fond je samozrejme zdravotníckym zariadením, na ktoré sa nevz»ahuje daòový zákon. A ak zubár vykonáva nezávislú prax, potom je zodpovedný za svoje slu¾by, aby poèítal s finanèným úradom a platil dane za slu¾by v sume urèenej týmto úradom.

Povinnos» plati» u finanèného úraduNebolo by to v programe, keby lekári, ktorí praktizujú súkromnú lekársku prax, nepoèítavali s titulom, keï by obuvník alebo poèítaèový technik mali ma» rovnaký úèel. Z podnikateµskej perspektívy je zubná prax tá istá spoloènos» poskytujúca slu¾by a súèasne by mala by» pokrytá daòovým titulom. Samozrejme, lekári sa prekrývajú na inom základe, ako napr. Obuvníci. Je v¹ak dôle¾ité, aby sme ako pacienti to pamätali a mali takú povinnos». Správy z týchto mesiacov v¹ak ukazujú, ¾e ¹pecialisti neposudzujú, ako ide o zdaòovanie, a preto stojí za to, aby zubár po¾iadal o potvrdenie. Mali by sme tie¾ ma» na pamäti, ¾e príjem je tu základom pre zhroma¾ïovanie s»a¾ností na pomoc, rovnako ako v prípade úspechu ka¾dej ïal¹ej servisnej spoloènosti.

Najviac tolerovateµné mno¾stvo pre zubára?Zubár s daòovým registraèným pokladníkom bude dr¾a» menej ako prácu v obchode s potravinami. Bude to viac výtlaèkov skôr krátkych príjmov, s niektorými alebo dvoma polo¾kami a nepou¾ijem jednu pokladnicu niekoµko stokrát denne, keï v prípade obchodu, ale nie viac ako tucetkrát. Preto by mal zubár investova» do malej veµkosti, µahko sa zjednodu¹i» a µahko sa pou¾íva. Bohu¾iaµ, je µahké nájs» takéto zariadenie, ale na¹»astie obchody ponúkajú rôzne modely. Profesionálni predajcovia najèastej¹ie odporúèajú výber novitus nano e.

Èasto zabúdame, ¾e zubár je súkromný obchod ako ka¾dý iný, a ¾e platný rozkaz zubára prekrývajú s daòovými úradmi. Preto sme prvý, kto sme zavrhli oèi na tento typ nezrovnalostí. Neexistuje ¾iadny prítomný hrdý a nemali by sme to spôsobi». Privátna lekárska prax je ako nový obchod, len s pou¾itím pôsobenia µudí v klube a od zubára platia rovnaké pravidlá ako v¹etky dane odvodnenie nového obvyklého podnikateµ servisov práèok a televízorov.