Znalos dvoch cudzich jazykov

Preklad textov nie je príjemný. Je to èasovo nároèná úloha vy¾adujúca veµmi silné, dokonalé ¹túdium jazykov. Èasto je úlohou prekladateµa robi» »a¾ké rozhodnutia týkajúce sa koneèného prejavu prekladu. Zvlá¹» sa spája s literárnymi prekladmi. Výber medzi veµmi dlhým a obzvlá¹» dobrým prekladom nie je pre prekladateµa ani veµkou výzvou. Prekladanie v¹etkých druhov èlánkov nie je dobré. Napríklad vo vedeckých alebo úradných èlánkoch mô¾u by» frázy, ktorých nesprávna interpretácia mô¾e vies» k vá¾nym chybám.

Osoba po¾adujúca preklad zvyèajne predstavuje veµmi nepríjemné miesto. In¹truuje prekladateµa, aby prelo¾il text a dal mu plnú dôveru. Nemá vhodné ponuky z dôvodu nedostatku jazykových znalostí, aby mohol skontrolova» preklad textu. Mô¾e pou¾i» druhého prekladateµa, ktorý vyjadrí svoj názor. Najmä príklady je dokonca potrebné. Príspevky v tomto prípade sa automaticky zvý¹ia. Samotný èas sa zvy¹uje, èo musí pou¾ívateµ venova» realizácii prekladu. Z týchto dôvodov v¾dy stojí za to vyu¾i» slu¾by istého, veµkého dôvery, èo sú skúsenosti tlmoèníkov.

Krakov je známy svojimi spisovateµmi. Ich odtieò je skryté dobrými prekladateµmi. Prekladateµ z Krakova nechce existova» veµmi dobre! Dobrý prekladateµ ponúka len slu¾by, ktoré stojí za to. Nemô¾ete v¹ak oèakáva» veµmi jednoduché ceny, preto¾e èasto, ako vieme, potvrdzuje rovnakú nízku kvalitu. V¾dy je veµa, kto sa pýta tlmoèníka na kvalitu svojich ciest z pohµadu predchádzajúcich prekladov. Nemalo by to by» podceòované. Èasto sú hlavné prvky prítomné v mno¾ine poskytovateµov objednávok. Dobrý prekladateµ by nám rád poskytol na¹u prácu v tom èase. Ich hodnota by mala by» pre nás dôle¾itým determinantom.