Zapne televizor

Dodatoèná je distribúcia napájania a komunikácia celých navádzacích systémov v najnepriaznivej¹ích podmienkach. Ak zlyhajú nové konektory, konektor eXLink zvládne také ¹kodlivé podmienky. Tak¾e èo je konektor a preèo je naozaj flexibilný?

Konektor eXLink bude kupova» pre flexibilné napájanie a navy¹e veµmi zaujímavú komunikáciu v¹etkých riadiacich systémov, ktoré sú schopné by» v ka¾dej miestnosti, kde sa jednoducho pou¾íva aj bohatá. Dobre sa zhroma¾ïuje v takých nevýhodných oblastiach výbuchu ako zóny 1, 2, 21 a 22. Existujú dva typy takýchto spojení - ¹tvorpólový a sedem a ¹es»pólový.

4-pólový a PE konektor eXLink je kompletný systém, ktorý spája a odpája mnoho rôznych elektrických zariadení. Sú dostupné v¹etky zásuvky a vhodné konektory pre tzv. Nízkonapä»ové signály zbernice. Za zmienku stojí, ¾e prenos výkonu je a¾ do 250V AC / 10 A pre plastovú a poniklovanú mosadz, a dokonca aj pre nerezové ocele.

Rýchle prepojovacie konektory majú veµa mo¾ností pripojenia a odpojenia. Neexistuje viac ako povinnos» vypnú» zariadenie v súèasnosti, èo robí prácu oveµa jednoduch¹ou. Plné sú implementované v modeli, ktorý predstavuje stupeò ochrany IP66 / IP68. Konektory ideálne hrajú pri teplotách od -55 ° C a¾ do + 70 ° C, tak¾e v extrémnych podmienkach sú »a¾ké a bohaté.Vïaka tomu, ¾e sú vyrobené z takých dokumentov ako je nerezová oceµ alebo poniklovaná mosadz, sú mimoriadne odolné voèi akémukoµvek po¹kodeniu. Mô¾u by» a¾ 7 alebo 6 pólov alebo 4 póly a PE. ¥ahko sa pou¾ívajú v baníctve, preto¾e ide o ¹pecializované banské certifikáty EX a M2. Nútia a nemajú právo ¾i».

Kombinácia celých systémov vïaka konektorom exlink je tak kreatívna a dobrá a odolná.