Vysvetlenie explozie metanu

«a¾ba na poµskom konci je najvýznamnej¹ia na celom svete a napriek metanovým uhoµným ¹vom je najbezpeènej¹ia. Bezpeènos» sa dosiahla pou¾itím rôznych techník a ochrany, vïaka èomu obmedzujeme mo¾nos» vznietenia alebo explózie metánu.

https://funga24.eu/sk/

Aby sa zabránilo výbuchu metánu, minimalizujeme výskyt zapaµovacích faktorov, ktoré mo¾no zní¾i» pou¾itím vhodných zariadení. Na budúcnos» bane, na stenu alebo na predka sa musí sklada» z elektromotorov a dopravných dopravníkov. To je samozrejme výrobok spôsobujúci iskrenie po¹kodených káblov alebo vytvorenie elektrického oblúka, spájajúceho zapaµovanie metánu a zapálenie. Preto je vo v¹etkých elektrických zariadeniach obzvlá¹» u¾itoèná ochrana proti výbuchu. Vïaka tejto ochrane poskytnutej v posledných zariadeniach a organizáciách µudí minimalizujeme prenikanie elektrického potenciálu do metánovej skupiny, tak¾e v prípade zlyhania nedôjde k ¾iadnej tragédii. Horníci, elektrikári pracujúci v situácii bane, sú ¹peciálne vy¹kolení v oddelení ochrany proti výbuchu a ohnivzdorného oddelenia, aby mohli bezpeène spravova» svoje vlastné podnikanie pre seba a následných podzemných pracovníkov. Ka¾dý elektrikár, raz za pä» rokov, musí poèíta» s úèas»ou na takomto ¹kolení, èo bude ma» za následok skú¹ku, vïaka ktorej budú jeho informácie obnovené a oboznámia sa so súèasnými modelmi a prostriedkami na dosiahnutie odolnosti voèi ohòu a výbuchu.Ochrana proti výbuchu a odolnos» voèi ohòu je potom dôle¾itým faktorom pou¾ívaným v ka¾dej bani, aby sa minimalizovalo riziko výbuchu metánu.