Vyroba otwocku a okolia

Stereoskopické mikroskopy sú nový mikroskop, ktorý sa u¾ pou¾íva vo vedeckých laboratóriách. Má mnoho výhod, ako napríklad: ponuka kníh v noci. Nie je zalo¾ený len a celkom v dennom svetle, na ktorom boli zalo¾ené star¹ie verzie mikroskopov. Okrem toho ponúka mo¾nos» vidie» bod v troch-dimenzionální vïaka ¹peciálne vybrané ¹o¹ovky, tie¾, ¾e sme ako okuliare, a to nielen jeden objektív pre jednotlivé oko sa pozrie» na. Okrem toho je jeho rozvoj budov nepredstaviteµný. To dáva mo¾nos» priblí¾i» objekt bli¾¹ie k oku výskumníka a¾ dvestokrát. Poèiatoèná fáza, prvý prototyp mikroskopu, umo¾nila uvies» objekt a¾ desa»krát - pre porovnanie. Na druhej strane by existovalo zariadenie zo 16. storoèia, teda samotný pôvod ich pôvodu. Neskôr, prirodzene, výskumníci a dizajnéri spolu so slu¾bou optikov pracovali na zlep¹ení, aby sa dostali k dne¹ným výsledkom. Prvou dôle¾itou udalos»ou v obsahu výskumu cieµov bolo zistenie, ¾e bunky dosahujú chromozómy v jadre, ktoré sa delia a mie¹ajú v nových kombináciách. Chromozóm, tak¾e sa nazýva génový dopravník. Vïaka tomuto zisteniu sa veµmi dôle¾itá èas» vedy nazýva genetika. Genetika, teraz ¹iroko vyvinutá, pomáha lekárom odhali» a dokonca predpoveda» skor¹ie ¹tádium ochorenia. Znalos» systémov kombinovania génov sa dá predpoklada», ¾e napríklad rodièia s takýmito génmi alebo ¾eny s takýmito stavmi mô¾u ma» potomstvo s genetickým ochorením. Normálne mikroskopy, rovnako ako stereoskopické mikroskopy, teraz v znaènej miere ovplyvòujú vedecké poznatky v biologickej èasti.