Volny pohyb tovaru

Základné predpoklady Európskeho spoločenstva

Presná reakcia na test „Čo je certifikát CE?“ súvisí s vysvetlením základných predpokladov, že je Európska únia. Ukazuje, že podstatou jej prejavu sú tri zásady: voľný pohyb tovaru, ženy a kapitál. S cieľom implementovať uvedené zásady sa členské štáty EÚ rozhodli odstrániť všetky ťažkosti v obchode v rámci Spoločenstva a tiež vytvorili spoločnú politiku v styku s partnermi mimo EÚ. Vďaka tomu bola výmenná oblasť vytvorená pre spoločenstvo, podobná tej, ktorá má význam v jednej krajine. Získala názov európskeho jednotného trhu alebo spoločného trhu.

Spoločný európsky trh a uvádzanie materiálov na nákup

Skutočnými ťažkosťami spojenými s obchodom medzi krajinami sú vnútroštátne požiadavky na vlastnosti a bezpečnosť výrobkov. V ktorejkoľvek krajine boli v platnosti nové návrhy a normy, ktoré sa výrazne zdieľali medzi ostatnými krajinami. Výrobca, ktorý chcel predávať naše výsledky v budúcich krajinách, musel spĺňať osobné požiadavky. V momente odstránenia obchodných bariér bolo potrebné tieto rozdiely odstrániť. Normy týkajúce sa toku tovaru nebolo možné zrušiť. Jediným riešením bolo preto harmonizovať pravidlá v regióne celej komunity, vďaka čomu obchod závisel od týchto jediných požiadaviek.

V počiatočnom štádiu sa uskutočnil pokus o reguláciu právnych predpisov EÚ týkajúcich sa individuálnej kvality tovaru a výrobkov. Z tohto prístupu je vyňatá starostlivosť až po širokú úroveň zložitosti a časovo náročných procesov.

Riešením by bolo vytvorenie zjednodušenej technickej harmonizácie. Pre dané skupiny výrobkov boli definované základné bezpečnostné požiadavky, ktoré musia byť splnené pred uvedením výrobku alebo výrobku na európsky jednoduchý trh.

Podnikatelia z krajín mimo EÚ, ktorí chcú uviesť výrobok na trh Spoločenstva, napr. Z Turecka, sa musia stretnúť, aby ich produkt spĺňal normy a zásady EÚ týkajúce sa kvality. Dôkazom tejto skutočnosti je ich zodpovednosť.

Boli vytvorené harmonizované normy, vďaka ktorým podnikatelia vedia, aké základné požiadavky by sa mali splniť. Nie je povinnosťou používať tieto pravidlá. Podnikateľ môže jedinečným spôsobom dokázať, že jeho produkt je povolený na pohyb pri predaji v Spoločenstve.

Osvedčenie CE - vyhlásenie výrobcu

Označenie CE je také zvláštne ako vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa základné požiadavky informácií, ktoré s ním zaobchádzajú.Má stranu symbolu vo vyhlásení výrobcu alebo oprávneného zástupcu. Potvrdzuje, že výrobok bol v zhode s prvými požiadavkami obsiahnutými v smerniciach týkajúcich sa daného produktu. Môže preto žiť samostatne alebo mierne odlišné smernice.

Právo Spoločenstva stanovuje predpoklad zhody a minimálne bezpečnostné požiadavky pre výrobok označený značkou CE.

Certifikát CE je načítaný do výsledku na našu zodpovednosť výrobcu alebo splnomocneného zástupcu. Toto pokračuje aj po preukázaní, že výrobok spĺňa prísne požiadavky smernice. Na zistenie tejto skutočnosti sa získa postup posudzovania zhody, po ktorom nasleduje dobré overenie, po ktorom nasleduje vyhlásenie o zhode. Postupy posudzovania zhody môžu byť bohaté v závislosti od rizík spojených s vlastníctvom daného tovaru. Čím skutočnejšie je riziko čerpania z materiálu a čím je jeho materiál tvrdší, tým viac postupov musí dodržať jeho výrobca alebo jeho oprávnený zástupca. V niektorých prípadoch je užitočné splniť požiadavky dokonca tuctov noriem Spoločenstva.