Vlasy dr i

Dnes, keï sú steny v Európe otvorené a cesta do Spojených ¹tátov nemusí by» len v oblasti snov, je potrebné uèi» sa jazyky iných. Deti sú u¾ v angliètine a ¹panielèine v materskej ¹kole a v základnej ¹kole je angliètina indikovaná niekoµkokrát tý¾denne. Tak mô¾u prakticky v¹etci tíned¾eri komunikova» v súèasnom ¹týle. Je to »a¾ké nie ka¾dý dospelý bol taký ¹»astný, ¾e sa uèil angliètinu u¾ od útleho veku.Mnoho µudí, ktorí sú profesionálne aktívni, si myslia, ¾e uèenie angliètiny im pomô¾e dosiahnu» propagáciu, ktorá by bola jednoducho vhodná poèas dovolenkového výletu. Aj keï èas nie v¾dy umo¾òuje prejs» na jazykový kurz. Na to, aby veda mala predstavu, ¾e by sme mali ís» ¹tudova» aspoò dvakrát tý¾denne, ale hodiny zapojenia sa do výuèby jazykov sú dos» rigidné a osoba, ktorá vykonáva zmenu v orgáne, si nemô¾e dovoli» zruènos» v takomto postupe. V takom prípade sa musí pracovná osoba rozlúèi» so snami o sledovaní obµúbených filmov a seriálov v origináli? Samozrejme, ¾e nie.Zaujímavý plán je znalos» angliètiny v domácnosti. Ako to? Dokonèi» zvládnu» základy by ste mali zvá¾i» vyu¾itie slu¾ieb vychovávateµ (PHI ponúkajú hlavne prístup ku ¹tudentské stretnutia a hodiny mô¾u by» nastavené pre uzavretie cesty, alebo po¾iada» o pomoc od rodinného príslu¹níka, ktorý pozná aspoò základy jazyka. Po krátkej dobe, u¾ nemo¾no zvládnu» sám. Samozrejme, ¾e na preukázanie cudzieho jazyka, je potrebné znaèné odhodlanie a organizácie. To by malo u¹etri» èas v rytme dòa, najmenej trikrát alebo ¹tyrikrát tý¾denne. Èo sa uèíte? Na internete existuje mnoho voµných materiálov, ale rad¹ej sa uèi» niektorých ¹pecifických otázkach - o týchto rolí je veµký projekt kúpi» uèebnice a mo¾né roz¹írenie slovnej zásoby prostredníctvom vlastníctva iných zdrojov.Samo¹túdium angliètiny je pokojná my¹lienka, najmä pre systematické ¾eny. Týmto spôsobom mô¾ete u¹etri» peniaze (ktoré netrávime na úkor a uèenie sa mô¾e uskutoèni» v ktoromkoµvek zvolenom èase - dokonca aj v noci.

zdroj: