Veporkovy kotueik

Tajomstvo dokonalého bravèového kotleta alebo hovädzieho kotleta má dobrú ¹truktúru. To dokazuje, ¾e na získanie mäsa, nielen jediného na chuti, ale aj krehkého, silného a hlboko vyprá¾aného, musíte ma» normálnu hrúbku, alebo dokonca aj rovinnos».

Kupova» kotleciarki ¹µahanie telo nie je potreba v spoloènej domácnosti, v ktorej máte rozt³uczenia mäso na rezne raz v dennej dobe, ale tam je potrebný prúd pre nákup gastronomických momenty, v ktorom sa ka¾dý deò pripravuje rad kúskov mäsa na rezne.

Èarovník je k dispozícii na rozdrvenie mäsa na perfektne ploché, rovnomerne rozdrvené kotlety. Vïaka tomu je celý kotlet rozdrvený na rovnakú hrúbku, èo je obzvlá¹» dôle¾ité pri ochutenia a vyprá¾aní kolien. V re¹tauráciách, kde sa podáva veµa bravèových kotúèov, alebo v kanceláriách lahôdok, kde sa hotové bravèové kotle extrahujú ka¾dý deò v obrovskom mno¾stve, je to oznaèený nákup. Je to dobrá investícia, preto¾e vïaka tomuto elektrickému jedlu nemusíte zapája» zamestnanca na umývanie zemiakov. Jednoducho polo¾te kúsok mäsa do pohodlného nastavenia prístroja a po niekoµkých sekundách prejdite rovnomerne rozbité.

Prostero

V gastronómii sa elektrické spotrebièe veµmi èasto otáèajú, èo urýchµuje proces vytvárania riadu vïaka ich tesnému a efektívnemu spracovaniu a fragmentácii. Nebude sa skrýva», ¾e poèas výroby chutí nie je toµko èasu na peèenie, peèenie alebo varenie, ale len na prípravu mäsa na vyprá¾anie. Keï je veµa chops urobi», stojí za to vzia» zariadenie navrhnuté ¹peciálne, aby nám pomohol pracova», a urýchli» akýkoµvek proces vytvárania potravín pre va¹e vlastné pohodlie.