Uetovnictvo a zamestnanci

Hrd cylinder má aktuálny ¹peciálny valec, ktorý sa nachádza v rýchlo sa otváracom ventile. Príslu¹né valce majú hasiace médium, ktoré je pod stálym tlakom. Kon¹trukcia diskutovaného valenia umo¾òuje rýchle zavedenie hasiaceho prostriedku do bytu chráneného zariadenia.

Hrd cylindry sa pou¾ívajú hlavne na protipo¾iarnu ochranu systémov v prípade nebezpeèenstva v prípade horµavých výrobkov. Zahàòa okrem iného aj filtre, mixéry, silá, cyklóny, granulátory a su¹ièky.Navy¹e, pred explóziou prístrojov, potrubí, potrubí, nádr¾í je mo¾né pou¾i» valce ako ochranný kryt, ide o prostredie, v ktorom sa nachádzajú prach a plyny ST1-ST3 a hybridné zmesi. Existuje takmer v¹etky odvetvia priemyslu.Treba poznamena», ¾e tieto zariadenia musia existova» v certifikátoch a ide o systém zabraòujúci výbuchu a hasiacu bariéru. Úspechom výbuchu je certifikát notifikovaného orgánu FSA: FSA 09 ATEX 1595X. Úspe¹nos» hasiacej bariéry je v¹ak osvedèenie notifikovaného orgánu FSA èíslo: FSA 09 ATEX 1596X.

ArtroserArtroser - Obnovte zdravé kåby a vychutnajte si plný pohyb!

Prípustný objem valca je pä» litrov. Valec musí obsahova» tesnú oceµovú membránu. Príslu¹né valce nemô¾u by» poèas servisných prác ¾iadnym spôsobom pou¾ité. Válce by mali by» aktivované s minimálnym napätím 100 / 300V, aby sa zabránilo aktivácii náhodným napätím. V skutoènosti sú tu hrdlové valce, ktoré nemajú viac hmoty, v klube s prúdom sa vyrábajú v pomerne vy¹¹om napätí.Typické cvièebné valce sú prá¹kové. Zmes tohto prá¹ku po postreku zni¾uje tlak výbuchu. To robí neutralizáciou atmosféry výbu¹ného prachu.V prípade, ¾e pou¾itie be¾ných prá¹kových flia¹ mô¾e spôsobi» viac ¹kôd ako prínosy, ako vo farmaceutických bodoch, zariadenia potravinárskeho priemyslu, pou¾ívajú sa len hrdlové fµa¹e.Sú tu aj hrdlové fµa¹e naplnené vodnou parou. Mô¾u pou¾íva» vodu s teplotou vy¹¹ou ako je teplota varu. Vodná para je príli¹ veµa na potlaèenie výbuchu.Struène povedané, valce sú systémom potlaèenia výbuchu. V celom tele funguje hrd vedµa systému dekompresie proti výbuchu a systému izolácie proti výbuchu.