Uavej strane uudskej truktury

¥udské telo bolo navrhnuté veµmi ¹ikovne, a to nielen pri realizácii na¹ich dôle¾itých funkcií, ale aj pri zabezpeèovaní interiéru tela proti ne¾iaducemu obsahu a prvkom. Bohu¾iaµ, matka príroda je nespoµahlivá a napriek tomu sa dobre vyrovná s èistením a èistením vzduchu pred zneèistením tým, ¾e prechádza cez nosnú dutinu, nakoniec s mikro-neèistotami, ¾e to je problém.

Preto viac v továròach a oceliaròach, kde sme zvyèajne vystavení úèinkom takých malých èastíc kontaminácie, ich nemô¾eme dovoli» dosta» do systému, ale ich odstránime hneï po ich produkcii.Systémy odstraòovania odpadu, t.j. systémov na odstraòovanie odpadu, sa teraz objavili v rozdiele medzi potrebou èisti» vzduch v blízkosti pracovísk ka¾dej osoby, ktorá ide na pozadí rôznych prachov a zneèis»ujúcich látok. Cieµom je umo¾ni» zamestnancom, ktorí v takýchto podmienkach be¾ia 8 hodín denne, aby vytvorili optimálne a dôstojné funkèné podmienky a aby ich nevynalo¾ili na chrípku a chyby, ktoré sa mô¾u vyskytnú» pri vy¹etrovaní systému zneèis»ovania.Poµské odpra¹ovacie systémy nie sú tak pekné, keï sú na Západe, kde sú ¹tandardy práce a doruèovanie èlánkov dos» vy¹¹ie. Ale s pokrokom v oblasti klímy a podnikateµov existuje e¹te ¹ir¹ia my¹lienka, ako usporiada» pracovisko na dosiahnutie konkrétnych výsledkov. Realita u¾ nie je len zisky, ktoré mô¾e zamestnávateµ získa» s kvalifikovaným hos»om, tie¾ vynikajúca kvalita stroja, ale tie¾ to, ¾e èlovek zabezpeèí primerané podmienky èinnosti a µah¹ie a pracuje efektívnej¹ie.Ak ide o kontamináciu, mô¾eme vybra» systém zneèistenia, aký druh zneèistenia máme - suché alebo mokré, toxické alebo nie, s pomerne veµkými alebo malými èasticami. Vyberáme typ systému vo vz»ahu k aktuálnemu systému, na ktorom sa rozhodneme ho pripevni», alebo vytvárame toµko prachu v priebehu dòa. Stojí za chvíµku, aby sme si vybrali túto schému a vytvorili ju pre nás ako ïalekosiahle efektívne a efektívne.