Tlmoeenie ako zaea

V niektorých spoloènostiach, v ktorých ide o vytvorenie zmesi vzduchu s plynmi, parami a horµavou hmlou, hrozí nebezpeèenstvo vznietenia a následkom explózie. Vo výrobnom procese stále dochádza k vytváraniu a akumulácii elektrostatických nábojov.

Výboje nahromadenej energie sú èasto dodatoène v atmosfére plnej horµavých látok, predstavujú nebezpeèenstvo pre bezpeènos» personálu a celej prevádzky. Zabezpeèenie toho, aby boli tieto látky vypú¹»ané zo vzduchu a ich kalenie správnou ventiláciou, je na strane zamestnávateµa. Práve súèasný nápoj z mnohých povinností je nain¹talovaný zákonom ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o minimálnych po¾iadavkách na dôveru a zdravie pri práci v kombinácii s mo¾nos»ou prezentácie v zmysle práce s výbu¹nou atmosférou.Musíte da» va¹ich zamestnancov bezpeèné pracovné podmienky, a ak je napriek v¹etkým vzia» tohto akèného plánu, stále existuje nebezpeèenstvo výbuchu, musí posádka úplne informova» o tom, urèi» rozsah nebezpeèenstvo, neustále sledova» situáciu, a tie¾ pre minimalizáciu ¹kodlivých úèinkov mo¾ných výbuchov. Tento bod je vytvorený bezpeènostný explózie dokument, bezpeènos» výbuchu dokumentu. Je potrebné vytvori» pred vytvorením pracovných miest v oblasti nebezpeèné. Podµa vyhlá¹ky, je zamestnávateµ povinný:- zabránenie vzniku výbu¹nej atmosféry,- zabránenie vznieteniu vo vy¹¹ie uvedenom atmosféra,- minimalizácia ¹kodlivých úèinkov výsledného výbuchu.V texte musí zamestnávateµ zaznamena» v¹etky kontroly a údr¾bu zariadení, ktoré predstavujú hrozbu. Definuje druh preventívnych opatrení, ktoré sa majú vykona», riziko a miesta, kde mô¾e dôjs» k vznieteniu. Zamestnanec je povinný oboznámi» µudí s nebezpeènými oblas»ami (0, 1, 2, 20, 21, 22. Prístup do nebezpeènej zóny musí by» ¹peciálne oznaèený ¾ltým výstra¾ným trojuholníkom s èiernym EX v strede. Zamestnávateµ musí urèi» samotné metódy evakuácie a v prípade vykonania zmien v závode, ktoré majú predstavu o oblasti nebezpeèenstva, musí DZPW priebe¾ne aktualizova».