Synonymum uspor energie

Kontrola energie je veµmi dôle¾itá hodnota prakticky vo v¹etkých oblastiach priemyslu, v mnohých budovách alebo podnikoch. Odpínaèe a spínaèe napájania udr¾ujú mnohých výrobcov v ich vlastnej kapacite. Ka¾dý z nich si pamätá, ¾e systémy, ktoré navrhuje, budú rovnako zlo¾ité a dobre prispôsobené iným veciam.

Hlavnými výhodami výkonových istièov sú nepochybne malé rozmery, jednoduchý postup in¹talácie a demontá¾e a predov¹etkým veµmi ¹iroký sortiment, pokiaµ ide o pomocné zariadenia.

Prepínaè efektívnosti je jedlo, ktoré je umiestnené tam, kde sila dosahuje veµa výhod. Niektoré cvièenia majú zaisti» ochranu iných elektrických zariadení pred úèinkami mo¾ného pre»a¾enia alebo skratu. Zahàòa viac v kontrolnom bode rozlo¾enia rozdielov v elektrickej kon¹trukcii.

Základné rozdelenie výkonových istièov zahàòa istièe nízkeho, stredného a vysokého napätia. Charakteristickým znakom nízkonapä»ových spínaèov je prevádzkové napätie ni¾¹ie ako 1000 V a ich najpopulárnej¹ia situácia sú kontakty s oblúkom. Napájacie spínaèe stredného napätia zvyèajne poskytujú 10 000 vypnutí.

Pokiaµ ide o vysokonapä»ové napájacie spínaèe, sú vyrobené v dvoch technológiách: màtvy nádr¾ a ¾ivá nádr¾. Metóda implementácie ovplyvòuje merania v sie»ovej sieti, ale viac o jej mechanickom napájaní. Vypínaèe vyrobené v technológii màtvych nádr¾í majú oveµa vy¹¹í odpor v kombinácii s veµmi silnou stabilitou spínaèov. Vysokonapä»ové spínaèe sa zvyèajne odhadujú v závislosti od typu média pou¾ívaného na uhasenie oblúka.