Stimulacia in vitro

In vitro fertilizácia poèíta s pripojením vajíèka a spermie mimo tela ¾eny. Mô¾u si vzia» páry z lieèby in vitro, èi u¾ sú zosobá¹ení alebo v neformálnom vz»ahu.Indikácie in vitro sú:1. zní¾enie parametrov spermií (bez ohµadu na dôvod,2. neschopnos» vyvola» ovuláciu, \ t3. upchatie vajíèkovodov, \ t4. endometrióza,5. zlyhanie s inými formami asistovanej reprodukcie, \ t6. neschopnos» urèi» príèiny neplodnosti.Jednou z najpravdepodobnej¹ích kliník neplodnosti v Poµsku je klinika v Krakove In vitro.Priebeh lieèby je rozdelený na momenty.Prvá náv¹teva je zodpovedná za oboch partnerov, musíte urobi» v¹etku zdravotnú dokumentáciu pre lieèbu neplodnosti. Na takejto náv¹teve je postavený lekársky dotazník a ¾enský prieskum. Mu¾ dostane odporúèanie pre citlivé testy.Pri nových náv¹tevách si lekár vyberie in vitro techniku oplodnenia na základe výsledkov výskumu. Ak je to potrebné, polo¾ka si objedná ïal¹ie podrobné testy.V nasledujúcej èasti musí èlovek podstúpi» hormonálnu stimuláciu. Projektom je zvý¹enie poètu zrelých oocytov. Lekár nariadi ultrazvuk a experimenty, na základe týchto úèinkov urèuje dátum odberu oocytov na oplodnenie in vitro.V jasnom èase je pacient umiestnený na kliniku na o¹etrenie. V anestézii je to takmer 15 minút. A partner dobre komunikuje s klinikou v zmysle umiestnenia spermií do veµmi pripraveného bytu na klinike.V laboratóriu je ¹es» zo v¹etkých zozbieraných vajíèok zladených so spermiami. Týmto spôsobom vznikajú embryá.Hnojené oocyty sa nachádzajú v inkubátore, kde sa vyvíjajú dobré podmienky.Na oplodnenie sa odoberajú 1 alebo 2 embryá a uèia sa do dutiny maternice, aby som tam mohol hniezdi».Pacient po oplodnení musí prejs» pokojným spôsobom ¾ivota. Odporúèaná a sexuálna abstinencia a¾ do vykonania tehotenských testov. Po 12 dòoch sa pacient prezentuje na klinike v pláne ¹túdie na stanovenie hladiny HCG, ktorá potvrdzuje tehotenstvo.