Stav zmluvy

Systém mrp s názvom Plánovanie materiálových po¾iadaviek vám dáva ¹ancu plánova» materiálové potreby. Mô¾e sa to robi» na základe informácií o ¹truktúre výrobkov, ale aj na základe poznatkov o ¾ivom inventári, stave objednávok, ktoré sú v pohybe, alebo na základe plánu výroby.

Vïaka tejto metóde mô¾ete jednoducho a efektívne kontrolova» typ, ako aj veµkos» a dátumy výroby. Okrem toho poskytuje mo¾nos» úèinnej kontroly zásob a ich riadne dokonèenie. Systém Mrp vám umo¾òuje eliminova» èasovo nároèné výpoèty. Najmä systém mrp ide na zdravé urèenie veµkosti objednávok. Okrem toho vám dáva mo¾nos» nastavi» dátumy doruèenia. Súèasne vám umo¾òuje urèi» mno¾stvá produkcie ¹ar¾e. Umo¾ní vám ma» správny èas na zaèatie práce. Poskytuje tie¾ mo¾nos» urèi» veµkos» zásob.Pri spomenutí pou¾ívania systému plánovania materiálových po¾iadaviek mo¾no kon¹tatova», ¾e zvy¹uje likviditu zásob materiálu. Umo¾òuje tie¾ skráti» stupeò plnenia objednávok. Zni¾uje poèet objednávok, ktoré nie sú vykonané v dôsledku nedostatku tovaru alebo èastí. Okrem toho sa zní¾i poèet zamestnancov, ktorí chcú vyu¾íva» materiálové dodávky.Diskutovaná metóda sa dá µahko nazva» sústavou procesov, ktorých dôle¾itým príkazom je predov¹etkým urèi» dopyt po surovinách, komponentoch alebo produktoch. Táto metóda umo¾òuje rozsiahle zní¾enie finanèných nákladov, ktoré sú potrebné pre výrobnú organizáciu.Hlavným cieµom plánovania materiálových po¾iadaviek je obmedzi» zásoby, presne vypoèíta» dodacie lehoty a presne stanovi» výrobné náklady. Okrem toho má systém efektívnej¹ie vyu¾itie infra¹truktúry, ktorú vlastní spoloènos» - výrobné kapacity alebo sklady.