Spracovanie chyb

V poslednej chvíli sme v ostatných spoloènostiach, na základe celej krajiny, odstúpili od veµkých úètovných chýb. Vedenie spoloèností, tieto chyby sa pokú¹ali skry», èo spôsobilo vá¹eò a rozhorèenie medzi µuïmi.Na zaèiatku úètovných chýb nedostali odmenu za mesiac november av januári dostanú od¹kodnenie.

Je to neprijateµné, nemyslím si, èo necha» kapor robi» ... nemajú tu¹enie, èo organizova» Vianoce, hovorí novinárka na¹ich novín od zamestnancov.Skutoènos», ¾e v novembri mana¾éri jednej zo spoloèností prisµúbili svojim zamestnancom pouká¾ky na dovolenku, ktorých cieµom bolo dosiahnu» dokonca 20% priemernej mesaènej mzdy, sa zvy¹uje aj na po¾iar. Tieto koncepcie motivovali pracovníci na celý mesiac, vïaka ktorému spoloènos» za posledný mesiac dosiahla o 5% vy¹¹í vplyv.Sµuby na prijímanie pouká¾ok v¹ak boli vytvorené ...V poµskom svete neexistuje ¾iadny jedineèný prípad, v predchádzajúcom ¹tádiu bola ich moc. Niektorí zamestnanci majú v úmysle implementova» svoje povolenia na právne mo¾nosti av modernej forme po¾iada» o náhradu ¹kody. Neplnia svoje vlastné spôsoby, ako "ís» do vojny" s názvom, ktorý je nesolventný.Ale èo robi», aby sa zabránilo tejto chybe v budúcnosti? Optimálny úètovný program mô¾e by» u¾itoèný v aktuálnom predmete. Potom existuje systém umiestnený na poèítaèoch, nielen úètovníkov, ale aj riaditeµov. Predpokladá prevzatie v¹etkých zlúèených investícií a obmedzenie súèasného rizika. Okrem toho projekt vïaka zabudovaným základòam schopností a on-line recenzii neustále optimalizuje aktivity µudí, ktorí ich vyu¾ívajú. Ak je to potrebné, je do istej miery pochopiteµné, ¾e prevody boli vyhradené pre nesprávne èísla úètov. Je tie¾ v èase spomenú» na to, èo by sa malo robi», aby sa správal s hlavou ulo¾eného plánu.Súèasný program sa pou¾íva v západnej Európe, kde získal veµký poèet podporovateµov. Je µahko bezporuchový, vïaka ka¾dých 10 minút zaznamenaným v uvedomenom vedomí neztratíme výsledky svojej kariéry, aj keï ste práve vypnuli energiu.