Slicer jac

612p magický krájaè je pokrm na rezanie v¹etkých druhov jedál. Tie¾ sa pridáva k výrobe mäkkých výrobkov, ako je niektorá zelenina, ako aj niektoré podobné syry. Dobré dokumenty a jemné spracovanie zabezpeèujú veµkú a bezproblémovú prevádzku. Kon¹trukcia stroja má za úlohu jednoduchos» a uspokojenie v¹etkých hygienických odporúèaní. Samotná slu¾ba je nevedomá a µahká, tak¾e druhá osoba mô¾e by» rýchlo vyu¾itá v dne¹ných povinnostiach.

Technické parametre 612p magického krájaèa sú:- rozmery 635 x 500 x 495 mm- trieda ochrany je IP33- hmotnos» zariadenia 39 kg- hrúbka rezu od 0 do 28 mm- kàmna tabuµka s rozmermi 300 x 250 mm- 250 W výkon motora- då¾ka èepele no¾a 300 mm

Krájaè je postavený v dvoch skupinách.©tandardná verzia je vybavená tlaèidlami ¹tartovacej stopky a automatickým mechanizmom na vypnutie no¾a v prípade problémov s napájacím napätím vo výstavbe.Klasický krájaè je ochranou proti náhodnému zapnutiu. Snímaè v prístroji detekuje nesprávnu in¹taláciu krytu no¾a. Vïaka tomu nedochádza k ¾iadnemu dodatoènému záveru, ktorý chráni obsluhu.Denná údr¾ba nie je komplikovaná a praktická v krátkom èase. V¹etko, èo musíte urobi», je oèisti» misku zvy¹ných produktov, ako je tuk alebo drobky po úlohe. V¹etky súèasti, ako je zásobník, kryt no¾ov, je mo¾né rýchlo demontova» a nie je potrebné pou¾i» ¾iadne nástroje.Krájaè bude fungova» tak v krat¹ích skladoch, ako aj v stredne veµkých zariadeniach, kde je spracovanie výrobkov na miernom stupni.Cena 612p magického krájaèa je zhruba 4500 PLN brutto.Náhradné diely za nízke ceny sú tie¾ u¾itoèné pre krájaè. Prístroj je dodávaný s mnohými faktormi, ktoré je mo¾né previes» v prípade po¹kodenia alebo poruchy.Tým sa zní¾ia dlhé ¾ivotné náklady modelu.