Sivu zonu

Veµkým problémom je veµká sivá plocha v Poµsku. Na¹a krajina s tým zápasí µahko, v¾dy so zvy¹kom. V porovnaní s ostatnými krajinami bývalého východného bloku sme v¹ak v porovnaní s ostatnými krajinami bývalého východného bloku dosiahli pomerne dobré výsledky, av¹ak európska ¾ena je stále veµmi veµa.

Multilan ActiveMultilan Active. Príprava na výrazné zlepšenie sluchu

Domnievam sa, ¾e tieòová ekonomika neodstráni represívne opatrenia, ako napríklad sankcie za nedostatok postnetového revo. Je dobrým opatrením vzdeláva» verejnos» a potom nás dôsledne informova» o tom, ¾e v rámci skupiny pomáhame a ¾e to, èo je pre skupinu dobré a èo nás baví. Èo naozaj potrebuje znovu získa» dôveru tých, ktorí slú¾ia ¹tátu - mnohí komunikujú, èasto v rebelskom prostredí, ¾e nás ¹tát okráda. Podnikatelia vyhlasujúci túto prácu sa venujú tomu, aby nevideli obrovské investície do infra¹truktúry, v dôsledku èoho vtipy o poµských cestách úplne vyèerpali svoje právomoci. Podobne aj politici prezentujúci takéto rie¹enie. Nezodpovedné kázanie populistických sloganov nie je s veµkou odozvou, najmä medzi mladými µuïmi, ktorí sú pote¹ení svojím zvukom, nerozmý¹µajte nad tým, èo sa za nimi skutoène skladuje.Prax uèí, ¾e neèestní podnikatelia v¾dy nájdu spôsob, ako obís» systém. Okrem toho existuje podpora pre významnú skupinu ich pou¾ívateµov, ktorí napriek sociálnym kampaniam o vytváraní inkasných dokladov majú stále dane ako bandita a jedno potvrdenie ako zbytoèné odpadky. Èo medzi súèasnos»ou, ¾e vláda stanoví vysoké pokuty za to, ¾e nie je pokladnica, preto¾e po¾iadavka týchto dôsledkov bude niekoµko úèinných?Táto zále¾itos» v¹ak nie je výnimoène taká nízka, ako by bolo dôle¾ité posúdi» na základe vy¹¹ie uvedených pripomienok. Dôvera Poliakov v ¹tát sa tie¾ zvy¹uje - tento proces prebieha dlho a nepravidelne, av¹ak vzhµadom na dvadsa»¹es» rokov je ¹kola skutoèná. Myslím si, ¾e s ekonomickým a psychologickým rastom krajiny sa èoraz menej mu¾ov bude uèi» vládnu» krátkodobým ziskom a stále veµmi elementárna poctivos». Aj keï dôjde k haváriám, ako je táto zmena moci, nemení to skutoènos», ¾e máme múdreho, hoci »a¾ko skúseného národa a neznièíme to, èo sme postavili po roku 1989. A ¾e na¹a Európa bude bli¾¹ie k Európe ako Rusko.