Simultanny preklad v pou tine

Revitalum Mind Plus

Konsekutívne tlmoèenie nazývané post-preklad je nápoj z druhov interpretácie a pracuje po reèi reèníka. Prekladateµ sa blí¾i k reèníkovi, pozorne poèúva jeho hodnotenie a dáva ho v plnom znení vo svojom druhom jazyku po jeho vrátení. Èasto pou¾íva prednesené komentáre poèas reèi. V súèasnej dobe sa konsekutívne tlmoèenie vo veµkej miere mení.

Konsekutívnu techniku tlmoèenia mo¾no pou¾i» len na výber najrelevantnej¹ej reklamy a úèelu správy. (Anglický "tlmoèník" je prezentovaný z anglického slovesa "to interpret".Konsekutívne tlmoèenie sa zaoberá najmä malým poètom úèastníkov, napr. Na odborných stretnutiach, výletoch, poèas rokovaní, ¹kolení, tlaèových konferencií alebo obchodných stretnutí. Konsekutívne interpretácie sa tie¾ pou¾ívajú pri úspechu, keï autor nie je schopný poskytnú» dobré vybavenie pre simultánne tlmoèenie. Niekedy prichádza k záveru, ¾e aj skúsený prekladateµ uprednostòuje preklada» krat¹ie fragmenty reèi alebo dokonca frázu po vete, aby len vyjadril obsah vyhlásenia. Je to v¹ak posledný preklad spojenia. Konsekutívne tlmoèenie sa delí iba prekladom spojenia do då¾ky fragmentov, ktoré sa majú prelo¾i». Pri prirodzenej¹ích stretnutiach sa vytvárajú preklady liasionu, preto¾e sú trochu únavné pre klienta, ktorý je nútený chvíµu èaka» na preklad.Konsekutívne tlmoèenie je veµkou úlohou, ktorá vy¾aduje, aby tlmoèník urobil správnu vec a dokonalú výuèbu jazykov. Veµmi dobre navrhnutý a pripravený, je schopný obnovi» aj desa»minútový prejav. Prekladateµ nemá ¾iadny rozkaz premý¹µa» o správnom slove. Poèas prekladu si musí zapamäta» èísla, dátumy, mená alebo mená. S cieµom zachova» kvalitu prekladu pred zaèatím výroby by mal po sebe nasledujúci tlmoèník získa» potrebné materiály o téme a oblasti prekladu. Mô¾u to by» texty prejavov alebo prezentácií.