Schizofrenia u mu ov

Existuje mnoho porúch osobnosti, ktorých pôvod závisí od mnohých verejných a genetických faktorov. Jednou z viditeµnej¹ích zmien v psychike náv¹tevníka je schizofrénia.

Èo sa v¹ak prejavuje táto du¹evná slabos»? Je to naozaj také veµké?Od zaèiatku je schizofrénia typom mentálnej poruchy. Èlovek trpiaci òou je v »a¾kostiach so sebou, vníma svet úplne iným spôsobom ako mladý mu¾. V takejto osobe sú problémy s dôle¾itou prezentáciou ich princípov a uèenie, ciele jeho lieèby mô¾u by» tie¾ pochopené. Schizofrénia zvyèajne postihuje mladých µudí v období dospievania, vo frontoch skorej dospelosti alebo vo veku 20-26 rokov. Táto du¹evná choroba je citlivá na odhalenie. Zdá sa to postupne a pomaly, ale fakty sú redukované, preto¾e jeho príznaky sú rýchlo, zo dòa na deò. Bez ohµadu na to, èi sa schizofrénia postupne rozpadne alebo sa objaví náhle, jej aktivácia je spôsobená silným pre¾itím spôsobeným vonkaj¹ím faktorom alebo chorobou.

Moderná medicína v akcii so schizofréniouV súèasnosti medicína nepozná presné príèiny schizofrénie. Na druhej strane výskumníci obrátili svoju pozornos» na genetické faktory, najmä na typ po¹kodenia v kóde DNA. Symptómy, ktoré sa pova¾ujú za najreprezentatívnej¹ie pre schizofrenikov, sa zdajú by» kon¹tantnou únavou, apatiou, bludmi, poèúvaním hlasov, osamelos»ou a zapojením prázdnoty a porúch cechu a halucinácií. Ak teda pí¹eme sami alebo ná¹ obµúbený jeden z vy¹¹ie uvedených príznakov, bude potrebné poda» správu ¹pecialistovi psychiatrovi. Po konzultácii s odborným poradcom (v prípade potreby bude podporovaná potrebná lieèba.Existuje mnoho psychologických testov na internete, v poµskom jazyku av angliètine, ktoré nám pomô¾u v skorej diagnostike a osude, alebo máme sklon k schizofrénii. Samozrejme, samotné podanie osoby vytvorenej automatizovaným testom je tie¾ malé a nemali by ste si budova» vlastnú predstavu o mo¾ných zmenách vo va¹ej psychike. Ale mo¾no, ¾e jeho dobrý úèinok mô¾e pomôc» ako podnet na vá¾ne zvá¾enie vymenovania lekára.