Rusky vyklad

Tlmoèenie poèíta s plánom na uµahèenie komunikácie medzi dvoma µuïmi, ktorí nekomunikujú v poslednom jazyku. Samozrejme, rovnako ako v akejkoµvek oblasti, tlmoèenie sa lí¹i do vzdialených kategórií. Jedným z nich je konferenèné tlmoèenie. A na èo sa spoliehajú a kedy ich vzia»?

Na èo sa poèíta konferenèný tlmoèník?Takéto konferenèné tlmoèenie sa prekladá najmä v konferenènom médiu. Oni vedia ¾i» v rôznych diskusiách alebo dôle¾itých obchodných stretnutiach. Medzi nimi mô¾u rozli¹ova» medzi po sebe nasledujúcim alebo simultánnym tlmoèením. Ak je na druhej strane medzi jednotlivými krajinami väè¹ie mno¾stvo postáv na rozhovory, sú be¾ne spojené simultánne interpretácie. Tieto po sebe nasledujúce sa menej a menej pou¾ívajú, preto¾e nepriná¹ajú také krásne výsledky.

In¹titucionálny a individuálny trhZdieµame konferenèné preklady dvomi spôsobmi. Ide aj o in¹titucionálny trh, ako aj o súkromný trh. Medzinárodné in¹titúcie ako EDC èasto majú viacjazyèné stretnutia. Následne sa ¹kolenie prekladá z niekoµkých iných jazykov do vopred urèeného materinského jazyka prekladateµa. Takýto konferenèný tlmoèník musí by» presvedèený veµkými znalos»ami a ¹pecifickými zruènos»ami. Nestaèí len hovori» po anglicky. Dobrý konferenèný tlmoèník by mal plynú» plynule v rôznych jazykoch. Vïaka tomu automaticky prelo¾í celé konferencie poèas obdobia, bez ohµadu na to, kto sa na nich zúèastní. Pokiaµ v¹ak ide o súkromný trh, celá situácia vyzerá trochu inak. Súkromné in¹titúcie zvyèajne preferujú dvojjazyèné stretnutia. Na týchto konferenciách sa zúèastòujú postavy z dvoch rôznych krajín. Na stretnutí sa tlmoèníci obrátia tak, aby plynulo hovorili len dvom konkrétnym jazykom.

Chcete sa sta» prekladateµom?Tak¾e ak by sme sa uva¾ovali o tom, ¾e sa staneme prekladateµom, mali by sme roz¹íri» na¹e úvahy o tejto skutoènosti. Tlmoèníci u¾ majú svoje podkategórie. Ak chceme získa» konferenèné tlmoèenie, musíme ma» také obrovské znalosti. Mali by sme plynulo prinajmen¹om v niektorých cudzích jazykoch. Vïaka va¹im blízkym slu¾bám budú ma» medzinárodné in¹titúcie rados». A ak budeme pre nich chodi», budeme rýchlo meni» ná¹ dojem a my sa budeme da» príle¾itos» získa» lep¹ie a lep¹ie postupy.