Psychoterapeut krzeszowice

Príprava na ukonèenie profesie psychoterapeuta sa predpokladá na konci veµkých ¹túdií v Poµsku. Musíte absolvova» magisterské alebo lekárske ¹túdium. Potom by ste sa mali obráti» na vedu psychoterapie v Poµsku. ©kola sa musí dr¾a» jedinca z psychoterapeutického prostredia registrovaného v Poµsku.

©kola musí ponúka» ¹kolenie vo formáte ka¾dých 590 hodín praktických hodín. Táto hra vy¾aduje 100 hodín vlastnej psychoterapeutickej skúsenosti. Odporúèa sa absolvova» 50 hodín dohµadu a 360 hodín praxe. Aby sa hra stala psychoterapeutom, musí jej predchádza» psychoterapeutická prax po dobu dvoch rokov, ktorá musí by» pod dohµadom poèas ¹tvorroèného tréningového obdobia.Po vstupe do psychoterapeutickej ¹koly musíte zlo¾i» certifikaènú skú¹ku v asociácii, do ktorej skupina patrila.¥udia, ktorí sa pýtajú na to, kedy sa sta» psychoterapeutom v Poµsku, by v¹ak mali ma» podobu, ¾e bez ohµadu na to, akú cestu majú, je dôle¾ité ma» bohaté portfólio a ¹tyri roky, ktoré mô¾u by» pou¾ité na získanie príslu¹ných certifikátov pre rozvoj nezávislého podnikania. lekársku pomoc.Ka¾dý psychoterapeut by mal pozna» psychopatológiu, mal by tie¾ vedie», na èo sa spoliehajú rôzne terapeutické prístupy, a tie¾ si by» vedomý zákona upravujúceho pravidlá psychoterapie.Certifikát je zakúpený jednorazovo, av¹ak z èasu na èas je potrebné ho vykonáva» a ïal¹ie vzdelávanie je v tejto povinnosti u¾itoèné. Aby bolo mo¾né certifikát roz¹íri», je vhodné vytvori» dokumenty potvrdzujúce, ¾e za posledných 5 rokov po získaní certifikátu alebo roz¹írenia nového certifikátu vykonal významný poèet hodín psychoterapie. U¾itoèné je viac ako len zdokumentova», ¾e sme boli v dohµade poèas predchádzajúcich 5 rokov. Tie¾ musíte ís» na ¹kolenia pre konferencie. Existuje jedno povolanie, ktoré vy¾aduje neustále sústredenie koncentrácie a koncentrácie.