Prve firemne poplatky

Ka¾dý, kto plánuje svoju prvú znaèku, je zvlá¹» prekvapený vysokou hodnotou registraèných pokladníc. Áno, je odhalené, ¾e je dos» divné, aby sa takéto jednoduché zariadenie, v porovnaní s poèítaèom, stalo skutoène »a¾kým peòa¾ným èíslom. Ú¾as, ale zmizne, keï sa pozorne pozeráme na ekonomickú a citlivú situáciu v na¹om regióne.

Fiskálne registraèné pokladne spotrebujú v závislosti od modelu z tisícok a¾ dokonca ¹tyri tisíce zlotých. Je veµmi dôle¾ité nájs» v Poµsku aspoò jeden µahký a bezhotovostný register, ktorý má na námestí ni¾¹iu cenu ako tisíc zlotých. Samozrejme, nájdete pou¾ité aukcie na on-line aukciách, ale nemusíte v¾dy plati».

A preèo sú registraèné pokladne drahé?Dôvodom pre túto situáciu mo¾no vysledova» vo forme ¹tátu a súèasného stavu ekonomiky na¹ej krajiny. & Nbsp; Obrovské mno¾stvo daní tie¾ vysoká byrokracie, èo nám dáva stá» pri oznamovaní a budovanie závodu, èo spôsobuje nadmerné zvý¹enie trhovej ceny pokladnice.Mnohí obchodníci v dne¹nej dobe nechodia do nákupu registraèných pokladníc. Bohu¾iaµ, zákon vy¾aduje, aby osoba, ktorá vykonáva hospodársku èinnos» s roèným ziskom nad urèitú èiastku, podrobnú registráciu celého obchodu s tovarom. Z tohto dôvodu viac µudí opú¹»a svoju prácu. Poèet µudí v daòových tituloch sa prehlbuje.Stupeò v¹ak neexistuje ako dobrý dôvod pre vysokú cenu registraèných pokladníc. Na rozdiel od tlaèiarní musí by» táto skupina vybavená témami veµmi vynikajúcej triedy. Potrebuje ¾i» tisíckrát raz denne na tlaèenie potvrdenia.

Ïal¹ím sekundárnym dôvodom týchto mimoriadnych cien sú náklady na ¹kolenie zamestnancov z pokladnièných slu¾ieb. Èím viac máme meno a len málo µudí, ktorí zamestnávame, tým silnej¹í musíme investova» peniaze do zavádzania registraèných pokladníc do na¹ej ekonomickej úlohy. Cesta je zamestna» µudí, ktorí vykonali takéto kurzy na starých pracoviskách, ale je tu veµmi elegantný prípad.Na urèitú dobu sa vynalo¾il úsilie na zní¾enie hodnoty týchto zariadení. Okrem toho ka¾dý podnikateµ pri nákupe svojej prvej registraènej pokladnice mo¾no odpoèíta» za nákup pokladne a¾ do vý¹ky 700 PLN.