Protokol o ochrane ivotneho prostredia takzvany madridsky protokol

Problémy dôvery a hodné praxe v tomto sektore súvisia najmä s pomocou prírodného prostredia. Pokúsme sa ukáza», ako EÚ normalizovala predpisy týkajúce sa priemyselnej bezpeènosti na základe prípadovej ¹túdie - atex prípadových ¹túdií.

Vivese Senso Duo Shampoo

Vzhµadom na skutoènos», ¾e znaèná väè¹ina strojov a zariadení je venovaná písaniu úloh v uhoµných baniach, v ktorých mô¾e dôjs» k riziku výbuchu metánu a uhoµného prachu, jednotlivé in¹titúcie sa zaoberajú smernicou 94/9 / ES, ktorá prechádza na najnov¹ie hrozby ,

V marci 1994 Európsky parlament a Rada prijali tzv nové rie¹enie 94/9 / ES o situácii normalizova» právnych predpisov èlenských ¹tátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov, ktoré sú vlo¾ené do zeme v oblasti, kde hrozí nebezpeèenstvo výbuchu, ktorý je známy ako ATEX. & nbsp; & nbsp; Pri vykonávaní ustanovení èlánku 100 Rímskej zmluvy primárnym cieµom tohto poradenstvo je zabezpeèi» hladký tok tovaru, ktorý poskytne významnú úroveò ochrany proti výbuchu. Tieto informácie v¹ak neboli dôle¾itou etapou v oblasti harmonizácie ochrany pred výbuchom v Európskej únii. Asi dvadsa» rokov sa µudia budú musie» prispôsobi» niekoµkým princípom tzv starý prístup k voµnému obchodu s tovarom, ktorý je teraz zahrnutý do princípu ATEX.

Smernica 94/9 / ES nadobudla úèinnos» od 1. júla 2003 a nahradila smernice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS o starom prístupe, pokiaµ ide o elektrické zariadenia, ktoré sú uzemnené na plochách, ktoré sú vystavené riziku výbuchu a smernica 82/130 / EHS, ktorá hovorí o elektrických zariadeniach uvedených do prevádzky v potenciálne výbu¹ných atmosférach na pozadí plynových bánk. Postupy posudzovania súhlasu na platforme starého prístupu boli závislé od elektrických nástrojov, ktoré si ¾elali implementova» v¹etky jasne definované bezpeènostné po¾iadavky. Výskum ukázal, ¾e elektrické zariadenia sú zdrojom zapálenia len uprostred úspechu. V zmluve s tým je dostatoèná len elektrická povaha smerníc starého prístupu k hrozbe, aby sa dosiahla maximálna miera ochrany, ktorú absorbuje nariadenie 100a Rímskej zmluvy.