Program na preklad celeho textu

21. storoèie je mimoriadnym rozvojom dopytu po rôznych typoch prekladov. Zároveò nie je mo¾né by» µahostajný k tomu, ¾e umiestnenie softvéru v súèasnosti zohráva významnú úlohu. Èo sa skrýva pod týmito vedomos»ami?

Séria opatrení, ktoré prispôsobujú daný èlánok potrebám miestneho trhu, ktorý okrem iného \ t softvérový preklad, a teda zruèný preklad softvérových správ a dokumentácie do ¹pecifického jazyka, ako aj prispôsobenie sa tomuto jazyku. Preto sa spája s takými problémami, ako je nastavenie formátu dátumu alebo zoradenie písmen v abecede.Profesionálna lokalizácia softvéru vy¾aduje zapojenie prekladateµov ¹pecializujúcich sa na IT terminológiu, dokonca aj programátorov a in¾inierov. Jazykové kompetencie idú ruka v ruke s informáciami a znalos»ami týkajúcimi sa ERP, SCM, CRM systémov, programov na podporu plánovania a výroby a bankového softvéru. Spoµahlivé umiestnenie odhaµuje spektrum príle¾itostí na vstup na zahranièný trh so softvérom a potom sa pravdepodobne výrazne premieta do medzinárodného úspechu spoloènosti.Zavedenie materiálu pre globálne veµtrhy spoèíva v internacionalizácii výrobkov. Ako ju rozdeµuje od miesta?Internacionalizácia je jednoducho prispôsobenie produktov podµa po¾iadaviek potenciálnych kupcov bez prihliadnutia na rozdielne ¹pecifické miestne, umiestnenie je zameraná predov¹etkým na poslednú, ako odpoveï na potreby ¹pecifických trhov, sa vracia na individuálnych potrebách danej lokalite. Preto je umiestnenie je naviac vyrobený pre ka¾dý trh a internacionalizácii raz pre daný druh tovaru. Oba procesy v¹ak zapadajú do seba a s vá¾nymi plánmi na svetových trhoch - zvá¾i» pou¾itie oboch.Existujú závislosti medzi polohou a internacionalizáciou, ktoré by sa mali bra» do úvahy pri sprevádzaní týchto procesov. Pred umiestnením by sa malo zastavi» internacionalizácia. Stojí za to premý¹µa», preto¾e dobre vykonaná internacionalizácia výrazne skracuje èas u¾itoèný v priebehu lokality, èo predl¾uje obdobie, ktoré je dôle¾ité venova» vyu¾ívaniu materiálu na trhu. Hra, dobre vedená internacionalizácia, sa urèite pou¾íva na zavedenie materiálu na cieµové trhy, bez rizika spracovania softvéru hneï po fáze lokalizácie.Spoµahlivos» lokalizácie softvéru bude pravdepodobne výsledkom úspechu spoloènosti.