Profesionalny prekladateu

V medzinárodnej forme existuje diplomatický jazyk, ktorý sa riadi tradíciou a plynulos»ou prejavu. Okrem toho obsahuje celý rad výrazov, ktoré v zahalenom re¾ime odrá¾ajú zámery reèníka. Musíte by» schopní èíta» ich do správnej ¹koly, ktorú v¹ak príjemcovia neèítajú.Politici z bohatých krajín dávajú verejné prejavy a posolstvá adresované poslucháèom z rôznych jazykových oblastí. V tejto forme hrá dôle¾itú úlohu tlmoèník. Od neho závisí od prijatia správy. Vy¾aduje si to nielen dokonale spozna» jazyk hovoriaceho, ale aj ma» veµké znalosti o politickej kvalite a medzinárodných podmienkach.

Aká metóda prekladu v diplomacii sa opakovane pou¾íva?Najlep¹í stav prekladu takýchto prejavov je konsekutívne tlmoèenie. Nevyskytujú sa pravidelne, teda paralelne s vyhláseniami, len vo vzdialenosti medzi krat¹ími alebo väè¹ími èas»ami textu. Prekladateµ pova¾uje za úlohu zhrnú» fragmenty poslucháèom, prièom zohµadní ich význam a zdôrazní najdôle¾itej¹ie aspekty. Bohu¾iaµ, tam je posledný populárny, preto¾e ka¾dý jazyk obsahuje idiomy, alebo frázy, ktoré nemô¾u by» prelo¾ené doslovne, ale v dobrom slova zmysle do celého kontextu. Jazyk diplomacie oplýva mnohými metaforami a v¹eobecnos»ami, ktoré po sebe nasledujúce interpretácie musia obmedzi» na doslovnej¹iu formu, prístupnú pre pou¾ívateµov na druhej úrovni. A navy¹e, po sebe nasledujúce interpretácie musia by» bez nadmernej interpretácie.

Kto by mal preklad vykona»?

zdroj:

Prekladatelia chcú ma» jedineènú schopnos» okam¾ite analyzova» obsah, vybra» najcitlivej¹ie informácie, zostavi» vyhlásenie, ktoré je hladké a presne odrá¾a skutoèný zámer reèníka. To je vá¾na pozornos» prekladateµa v jeho forme na medzinárodnej scéne. Konsekutívne tlmoèenie za oficiálnych okolností vykonávajú odborníci s rozsiahlymi skúsenos»ami. Obsahujú získané metódy zapamätania si obsahu alebo ich zapísanie do zoznamu krátkych písmen pre urèité slová alebo symboly, ktoré oznaèujú intonáciu, zvýraznenie alebo zvýraznenie kµúèových hesiel. Vïaka tomu majú venova» pozornos» dynamike, ktorá je podobná dynamike reproduktora.Následne je konsekutívne tlmoèenie ústnym prekladom, ktorý je zhustený, a teda zvyèajne men¹í ako nový text, odrá¾ajúc súèasne podstatu vecí a my¹lienkovú cestu reèníka a jeho my¹lienok.