Prieskum rozvoja spoloenosti

V¹etci poµskí analytici a ¹pièkoví mana¾éri sa viac zaujímajú o to, ako vylep¹i» znaèky svojich znaèiek, aby mohli konkurova» svojim blízkym západným partnerom. Nie je µahké nájs» optimálne rie¹enie tohto problému. Poµské úrady a organizácie ka¾doroène strácajú veµké sumy peòazí v dôsledku následných stratených tendrov na celé investície.

Ak by sme túto my¹lienku mohli zmeni», dúfali by sme, ¾e dostaneme peniaze, ktoré sa do poµského hospodárstva dostali kedysi správnym dôvodom na rast. Medzitým tieto tendre zvyèajne vykonávajú západné spoloènosti. Poliaci vytvárajú finanèné straty z tejto úrovne, napríklad v dôsledku investovania do programov, ktoré neskôr nemajú ¹ancu na implementáciu.Pravdepodobne sa uskutoèní krok v procese. integrovaného systému riadenia. V dne¹nej dobe sa moc mnohých mien nezaujíma o ruky jednej osoby a v¹etky výbory sú aj zdru¾enia µudí. Vplyv tohto veµkého roz¹írenia rozhodovacieho procesu. Rozhodnutia sa èasto zaèínajú v momente, keï u¾ je to u¾ neskoro.Problém si v¹imla aj poµská vláda, ktorá ho chce pozorne sledova». Spomína sa vymenovanie osobitného výboru, ktorý má záujem o analýzu zákona v zmysle odstránenia zbytoènej byrokracie, ktorá zostáva na pokraji efektívneho rozhodovania.Poµsko má najväè¹í poèet úradníkov v Európskej skupine, ktorí chodia na samotného mu¾a. V tejto my¹lienke by sme mali ís» príkladom z Nemecka, ktoré pred piatimi rokmi prijalo sériu zákonov, ktoré mali príle¾itos» s zbytoènou byrokraciou. Vïaka tomu, ¾e má e¹te menej úradníkov, ¹tát zaèal ¹etri». To preto, ¾e teraz nemuseli plati» svoje mesaèné platy. A µudia - najmä tí s najväè¹ou ¹tátnou úrovòou - zarábajú veµa.Do dne¹ného dòa niektoré z nich pretrvávajú v nemeckom ¹táte, pokiaµ ide o vý¹ku vyplatených odstupných, ktoré boli príli¹ nízke.