Priemyslu a ivotneho prostredia a uudskeho zdravia

S priemyslom nie je niè na smiech - okrem veµkých prínosov pre spoloènos», vytvára viac ne¾ kopa rizík pre pracovníkov, staèí spomenú» konca vý¹ky, nebezpeèenstvo, práca s »a¾kou technikou, obsluha strojov ... to v¹etko vytvára podmienky, v ktorých je µahké nevýhode zdravie a udr¾iava» nehodu.

Nastal èas pre svadbu, keï práca v továrni bola spojená s veµkým rizikom a zároveò veµa mu¾ov pova¾ovalo za malú voµbu - mohli tam vytvori» alebo nemali kµúèe na udr¾anie. V súèasnosti priemysel kladie veµké mno¾stvo na súèasné metódy, zamestnáva kvalifikovaných odborníkov a v chuti je posilnený radom povinností, foriem a ¾ivotov, ktoré minimalizujú riziko na minimum. Protipo¾iarne predpisy poskytujú adekvátnu technológiu a evakuaènú trasu, navy¹e zamestnanci vykonávajú podrobný výcvik z úrovne dôvery a pracovnej hygieny. Predtým, ako zaènú vykonáva» svoje povinnosti, potrebujú pozna» spôsoby konania v prípade akéhokoµvek druhu nehody, ktorému sú potenciálne vystavení. Okrem týchto bezpeènostných opatrení existuje aj systém proti výbuchu. Výbu¹né priif systémy zahàòajú vývoj hodnotenia rizika výbuchu a po druhé sériu ochrany, ktorá umo¾òuje zní¾i» toto riziko. Existuje teda obmedzenie medzi zdrojmi zapálenia, centrálnym vysávaním alebo odstraòovaním prachu. V¹etky tieto prechádzky prebiehajú na konci, aby sa ¾ivotné prostredie èo najbezpeènej¹ie v rizikovom prostredí. A èo keï v¹etka prevencia zlyhá? A naozaj sa to mô¾e sta», aj keï pravdepodobnos» bude veµmi obmedzená v systéme a¾ na poslednú pred explóziou. Potom sa to robí na situácii obmedzenia úèinkov udalosti - ako dôkaz zo systému potlaèenia alebo zmiernenia výbuchu. Kúpí ho, aby minimalizoval úèinky nehody dokonca aj vtedy, keï sa to stane.Pou¾itie v¹etkých urèených poistení zhora nadol nie je dôle¾ité - je to potrebné a uvoµòuje sa v probléme majiteµa výrobného závodu. Preto je jeho povinnos»ou dôstojná otázka o bezpeènosti zamestnancov. V prípade nehody, ako je po¾iar alebo prasknutie znièenia, sa stále mô¾e pou¾íva» veµmi drahé zariadenie. Je oveµa dôle¾itej¹ie písa» o prevencii, ne¾ odstráni» úèinky.