Pravne ukony tykajuce sa pouovnictva

Existujúce disproporcie v právnych predpisoch týkajúcich sa bezpeènosti, najmä v oblastiach ohrozených explóziou metánu alebo uhoµného prachu, boli zavedené v oblastiach Európskej únie a boli zavedené s cieµom zní¾i» ich vytvorením príslu¹nej smernice. Smernica ATEX bola preto vytvorená v oblastiach, ktoré sú priamo vystavené výbuchu.

Názov tejto právnej skutoènosti je uznávaný od francúz¹tiny, èo presne znie atmosféraExplosible. Dôle¾itou úlohou tejto smernice bolo èo najviac zní¾i» riziko výbuchu metánu alebo uhoµného prachu v nebezpeèných oblastiach. V súvislosti so súèasným hovoreným dokumentom je tie¾ ¹iroko obmedzený na ochranné systémy a zariadenia, ktoré sa pou¾ívajú v potenciálne výbu¹nej atmosfére. Hovorím aj o elektrických zariadeniach.Spolu s právnymi predpismi smernice ATEX sa nebezpeèenstvo výbuchu v uvedených priestoroch mô¾e týka» skladovania, výroby a pou¾ívania látok, ktoré mô¾u spôsobi» údajný výbuch na konci spojenia so vzduchom alebo inou látkou. V úrovni týchto základov je mo¾né spomenú» predov¹etkým horµavé kvapaliny a tie¾ ich výpary, ako sú alkoholy, étery a benzíny. Okrem toho mô¾ete zahrnú» horµavé plyny ako bután, propán, acetylén. Ïal¹ím obsahom sú prach a vlákna, ako napríklad cínový prach, hliníkový prach, drevný prach a uhoµný prach.Hoci nie je mo¾né opísa» v¹etko, èo sa v tomto dokumente dosahuje. Preto by sa pri skúmaní tohto normatívneho zákona malo vo v¹eobecnosti uvies», ¾e upravuje v¹eobecné podmienky a po¾iadavky v oblasti plánov a zariadení pou¾ívaných vo výbu¹ných zónach. Podrobné informácie sa v¹ak mô¾u zohµadni» v iných materiáloch. Treba pripomenú», ¾e iné dokumenty upravujúce rozsah výbuchových zón s metánom alebo uhoµným prachom nemô¾u by» v ¾iadnom prípade nezluèiteµné s informáciami ATEX.Treba tie¾ poznamena», ¾e ka¾dé zariadenie pou¾ívané v nebezpeèných priestoroch musí by» prísne oznaèené CE, èo znamená, ¾e to isté vy¾adovalo postup posudzovania zhody, ktorý vykonáva notifikovaný orgán.

ProfolanProfolan Inovatívna výživná kozmetika pre plešatosť pre mužov

Smernica o novom prístupe (takzvaná smernica ATEX pri úspe¹nom nedodr¾iavaní zariadení vo výbu¹ných priestoroch naznaèuje, ¾e èlenský ¹tát mô¾e iniciova» kroky na stiahnutie takýchto zariadení.