Pracujuci prekladateu

Práca tlmoèníka je veµmi dôle¾itá a veµmi zodpovedná práca, preto¾e tento vplyv musí prechádza» medzi oboma subjektmi významom výrazu jedného z nich ako druhého. Èo sa deje vo vnútri, nemusí toµko opakova» slovo-slovo, ako bolo povedané, ale skôr vyjadri» zmysel, obsah, podstatu vyjadrovania a preto je oveµa zlo¾itej¹ie. Takéto ¹koly majú dobré miesto v komunikácii aj v porozumení, ako aj v ich poruchách.

Následný preklad je z objednávok prekladov rovnaký. Tak¾e aké preklady sa spoliehajú aj na jednoduchý majetok? No, poèas prejavu jedného z hláv, prekladateµ poèúva urèitú vlastnos» tejto poznámky. Mô¾e si vzia» poznámky a pamäta» si len to, èo chce hovori». Keï¾e toto je jeden aspekt ná¹ho názoru, úlohou prekladateµa je vyjadri» jeho význam a obsah. Ako u¾ bolo spomenuté, nemusí ¾i» dôsledné opakovanie. Preto pravdepodobne musí by» sentimentom zmyslu, konaním a èinnos»ou vyhlásení. Po opakovaní si hovorca uvedomuje svoju poznámku a opä» ju rozdeµuje na urèité èasti. A samozrejme, v¹etko prebieha systematicky a¾ do vyrie¹enia odpovedí alebo odpovedí partnera, ktorý sa stále vyskytuje v miestnom ¹týle, zatiaµ èo jeho vyhlásenie je komentované a skopírované prvej osobe.

Takýto model prekladu plánuje svoje vlastné vlastnosti a chyby. Výhodou je skutoènos», ¾e sa pohybuje pravidelne. Fragmenty výpovede, ale tieto kontexty mô¾u, samozrejme, rozdeli» koncentráciu a záujem o reè. Pri preklade niektorých textov sa mô¾ete µahko rozptýli», zabudnú» na nieèo, alebo len porazi» rytmus. V¹etci v¹ak poèujú v¹etko a komunikácia sa zachová.