Pracu tlmoenika vo vydavateustve

Práca tlmoèníka je veµmi dôle¾itou a zároveò zodpovednou prácou, preto¾e musí pochopiteµne da» obidvom subjektom zmysel poveda» jeden z nich v druhom bode. Èo sa deje vo vnútri, nepotrebuje toµko opakova» slovo, èo bolo povedané, ale skôr vyjadri» význam, obsah, podstatu výrazu, zatiaµ èo ten druhý je urèite väè¹í. Takéto ¹koly majú veµký význam v komunikácii av chápaní toho, ako dodatoène vo svojich poruchách.

Struèný preklad je nápoj z prekladateµských metód. Aké sú teda preklady, èo veria v ich ¹pecifickos»? Poèas reèi jedného z µudí prekladateµ poèúva urèitú stránku tohto vyhlásenia. Mô¾e si robi» poznámky a mô¾e si zapamäta» len to, èo chce hovori». Keï tento koniec jedného aspektu jeho poznámok, potom úlohou prekladateµa je oznámi» svoj dôvod a princíp. Ako u¾ bolo spomenuté, nemusí by» dôsledné opakovanie. Vy¾aduje potom pravdepodobne poskytnú» zmysel, veci a robi» vyhlásenia. Po opakovaní si reèník uvedomuje svoju poznámku, ktorá jej dáva stálu èas». A v¹etko sa deje systematicky, a¾ kým sa nevyrie¹i odpoveï alebo odpoveï partnera, ktorý sa objavuje v súkromnom jazyku a jeho otázka sa neporozumie a skopíruje do prvej osoby.

Takýto model prekladov plánuje vlastné choroby a nevýhody. Nevýhodou je samozrejme to, ¾e sa pravidelne mení. Fragmenty výpovede, ale len tieto komponenty mô¾u roztrhnú» pozornos» a zamera» sa na pozornos». Prekladom èasti èlánku mô¾ete µahko rozptýli», zabudnú» na nieèo, alebo jednoducho vyradi» z behu. Ka¾dý mô¾e vidie» v¹etko a komunikácia je zachovaná.