Pracovny prekladateu anglicky poznan

Práca tlmoèníka je veµmi dôle¾itá a zároveò aj zodpovedná práca, preto¾e táto ¹kola musí dáva» obom subjektom zmysel, aby to od druhého hovorili to isté. To, èo sa deje vo vnútri, nepotrebuje toµko opakova» slovom, èo bolo povedané, ale skôr vyjadri» zmysel, obsah, podstatu vyjadrenia a potom je neuveriteµne väè¹í. Takýto prekladateµ má ¹iroké miesto v komunikácii av poznávaní, ako aj v jeho poruchách.

Nápoje z radov prekladov sú po sebe nasledujúce tlmoèenie. Aký je typ prekladu a èo dôveruje súkromnému majetku? No, poèas prejavu jedného z µudí, prekladateµ poèúva urèitú skupinu tejto poznámky. Potom mô¾e robi» poznámky a mô¾e ma» len to, èo chce hovori». Ak tento koniec predstavuje konkrétny aspekt ná¹ho názoru, úlohou prekladateµa je zopakova» jej výraz a my¹lienku. Ako u¾ bolo spomenuté, nemusí to by» dôsledné opakovanie. Musí to znamena», ¾e má poskytnú» zmysel, históriu a miesto vyjadrenia. Po opakovaní si reèník uvedomuje svoju pozornos» a opä» ju dáva niektorým skupinám. V skutoènosti v¹etko pokraèuje systematicky, kým odpoveï alebo odpoveï partnera, ktorá sa objaví v miestnom jazyku, a jeho vydanie je prelo¾ené a prevedené na dôle¾itú osobu.

Tento prekladový model má priame vlastnosti a výhody. Nevýhodou je, ¾e sa pohybuje pravidelne. Úlomky výpovede Tieto fragmenty v¹ak mô¾u rozdeli» koncentráciu a sústredi» sa na myseµ. Prelo¾ením èasti èlánku sa mô¾ete µahko odvies» od seba, zabudnú» na nieèo alebo jednoducho vyrazi» z rytmu. V¹etci mô¾u poèu» v¹etko a komunikácia sa zachová.