Pole jadrovej po iarnej ochrany

Moderné in¹talácie ATEXvzduchové prachu opelenie (preva¾ne z dreva, prá¹kové lakovanie, alebo uhoµný prach pravdepodobne veµmi nepríjemné ¾i» v zisku, a to predov¹etkým vïaka mimoriadne veµké nebezpeèenstvo výbuchu. Podµa ¹túdií, je samozrejme veµmi bohatý poznámku malé peµové zrná sú najèastej¹ie príèiny výbuchu. Zdrojom peµu zapaµovania mô¾e poskytnú» nielen otvorený oheò, ale aj malé elektrická iskra, iskra-mechanické alebo elektrostatické prúdy. Chráni» pred vypuknutím by mal by» pou¾ívaný s moderným zariadením ATEX. Na¹»astie na domácom trhu existuje viac dobrých profesionálnych firiem, ktoré slú¾ia prvotriedne zariadenie na veµmi priaznivú cenu, tak¾e by nemal predstavova» ¾iadne vá¾ne problémy s nájdením vhodných profesionálov.

Choco LiteChoco Lite - Chutný spôsob, ako sa zbavi» nechcených kilogramov!

Bezpeèné vetranie a systémy na odstraòovanie prachuAby sa mohli stava» a extrémne dynamické zariadenia na odsávanie a vetranie, mali by sa pou¾i» ¹peciálne odsávanie, miestne odsávanie (presne v prípade samonosných ramien a odsávaèe umiestnené èo najbli¾¹ie k miestam emisií v¹etkých zneèis»ujúcich látok. Musí sa pamäta» na to, aby sa zabezpeèilo presné odstránenie v¹etkých prachových zhlukov na súèasnom základe, èím sa zabráni pohybu a opätovnému usadzovaniu prachu. Dôle¾itou otázkou je úplné a systematické vyprázdòovanie nádob na prach. V prípadoch, keï je prach získaný na podlahe haly, stojí za pou¾itie ¹peciálnych priemyselných vysávaèov. Profesionálne zariadenia ATEX chcú by» a správne uzemnené a èo je najdôle¾itej¹ie, nemô¾u nahromadi» elektrostatické náboje, ktorými mô¾u dosiahnu» iskru. Vy»ahovacie kanály musia nevyhnutne existova» s be¾nými stenami s hrúbkou steny 2 a¾ 3 mm.

Profesionálne ventilátory a filtreV nových systémoch vetrania a odstraòovania prachu, ktoré sú vystavené riziku výbuchu, stojí za to pou¾i» ventilátory a filtre s primeranou ochranou proti výbuchu, èo je v súlade s najnov¹ou smernicou ATEX. Nevýbu¹né filtre by mali obsahova» ¹peciálne výbu¹né panely. V závislosti od svojich potrieb mô¾u by» jedno alebo viacnásobné. Pod vplyvom výbu¹ného jemného ATEXu dochádza k rýchlemu prasknutiu membrány a uvoµnenie v¹etkých výbu¹ných plynov priamo do atmosféry, vïaka èomu nebudú filtre po¹kodené. Potenciálne výbu¹né zariadenia by mali by» vybavené aj profesionálnym iskrovým hasiacim systémom aj pre inovatívne hasiace systémy v samotnom zariadení. A na ventiláciu µudí, ktoré sa vyrábajú pre filter, mali by by» vybavené spätnými klapkami, ktoré dokonale zabraòujú ¹íreniu plameòa v samotnej in¹talácii v prospech nebezpeènej jemnej explózie vo filtrov.

Potláèanie výbuchuNové potlaèenie explózie systémy sú v súèasnej dobe najúèinnej¹í a najpou¾ívanej¹ie metódy ochrany proti úèinkom rôznych zariadení výbuchu. Systémy na potlaèenie výbuchu majú tendenciu sústredi» sa ¹peciálna fµa¹a HRD, infraèervené snímaèe a riadiace jednotky tlaku a profesionálne. Hlavnou úlohou systému je nepochybne okam¾ité rozpoznanie výbuchu v poèiatoènej fáze. Potom sa vstrekuje ¹peciálny tlmiaci prostriedok, ktorého úlohou je potlaèi» nebezpeèný výbuch. Moderné zariadenia ATEX predstavujú veµmi tesný èas reakcie. Od detekcie hrozby výbuchu mô¾e prejs» len na tisícinu sekundy a¾ do úplného potlaèenia.