Pokladoa yak

Postnetová fi¹kálna pokladòa pravdepodobne existuje inak ako obyèajná, kde kópie potvrdenia trpí valcami, papierovými páskami, ktoré máme v dr¾be, ako príklady súvisiace s daòami, a to prostredníctvom zlo¾itej¹ích, prièom kópie potvrdenia sú elektronické. Najèastej¹ie pokladnica a elektronická kópia príjmu robia veµa testov pre svojich dodávateµov.Vo fi¹kálnych zariadeniach s elektronickou kópiou dokladu je elektronický nosiè dát vhodnou kartou. V ktoromkoµvek zariadení pou¾ite karty, ktoré pou¾íva výrobca.

Takéto karty mô¾u obsahova» veµké mno¾stvo informácií. Keï som zistil, ¾e ide o milión príjmov, bol som bez slova. Koµko valcov by som musel ma» takú sumu transakcie? Zaèal som pochopi», preèo je táto finanèná suma zdrav¹ia. Jeho veµkým argumentom je, ¾e pokladnica alebo tlaèiarne s elektronickou kópiou nie sú úplne rozvedené od tradièných registraèných pokladníc. V¹etky funkcie, ktoré zabezpeèujú zaznamenávanie kópií výtlaèkov na mape, sa automaticky vytvoria. Tak¾e pokladòa a elektronická kópia dokladu nám uµahèujú na¹e podnikanie a samozrejme, nezdá sa mi to, je to »a¾ké.

Je perfektne koncipované, ¾e pokladòa mô¾e sedie» na vreckovom poèítaèi a mô¾eme medzitým vytiahnu» kartu a pripoji» ju k poèítaèu. Máme záujem èíta» na¹e schopnosti na chvíµu a mô¾eme µahko skontrolova», èo je potrebné v danom okamihu. Táto u¾itoèná pamä» e¹te neexistuje taká malá, ¾e by sa po chvíli mala karta vráti» spä». Toto »a¾ké zariadenie neumo¾ní ¾iadne zmeny v zmluve. Elektronický podpis ho zabraòuje a zariadenie rozpozná ru¹enie. Pokladnica nás okrem toho informuje o tom, kedy sa karta naplní a riadi nás zatvorením médií. Mô¾ete si len tak nieèo ¾ela», preto¾e to, ¾e milión príjmov je ¾elaním ka¾dého predajcu.Tak¾e nemám ¾iadne obavy z pokladnice s elektronickou kópiou dokladu. Preto existuje oveµa vhodnej¹ia metóda ako celá hmotnos» náhradných kotúèov papiera.