Pokladnieny limit vo vy ke 20 000 eistych alebo hrubych

Stojí za to prida» to, èo tvorí obsluha pokladníc: fi¹kalizácia pokladne, potrebné technické kontroly, v¹etky záplaty, ktoré sa hrajú poèas záruky a po záruènej dobe, ako aj potrebná údr¾ba. Okrem toho je správca registra pokladnice zodpovedný za zápisy do servisnej kni¾ky a hlási fi¹kalizáciu pokladnice do USA.

Registraèné pokladne ponúkajú dodatoèné slu¾by svojim spotrebiteµom: ¹kolenia v oblasti pokladnièných slu¾ieb a navy¹e dobré programovanie názvov produktov a sadzieb PTU.

V èase technických kontrol vykonáva servisný technik tieto èinnosti:- vyhodnocuje stav peèatí a ich spoluprácu s údajmi v servisnej knihe a servisnej dokumentácii,- kontroluje program pokladnice, jeho schopnos», dohodu s odtlaèkami v pokladniènom stanovisku a servisnou dokumentáciou,- kontroluje správnos» operácie pokladnice, najmä pokiaµ ide o veµkos» problematiky fi¹kálnych dokumentov,- vyhodnocuje stav pokladne, fiskálnej pamäte, základnej dosky a fiskálneho modulu, pokiaµ ide o spoluprácu so stavebnými materiálmi,- kontroluje správnos» spotrebiteµského displeja,- výsledok preskúmania spolu s výhradami poskytuje v slu¾be slu¾ieb.

ValgomedValgomed - Najúèinnej¹í hallux korektor, ktorý funguje neviditeµne!

sviatok1. Nevyhnutné technické preskúmanie musí by» pripravené aj vtedy, keï pou¾ívateµ banky pozastavil na¹u úlohu alebo z nejakého dôvodu prestal zaznamena» pohyby vo vý¹ke fi¹kálnej sumy a zaregistroval pokladne.2. V èase technickej kontroly sú predov¹etkým stavebné body pokladne, ktoré sú zodpovedné za registráciu nákupov a ktorých nesprávny ¾ivot by mohol ovplyvni» krátky výpoèet daní. Preto v èase kontroly servisný technik nehµadá chyby, ktoré riadia èinnos» pokladne, a ani nekontroluje, èi ïal¹ie faktory zariadenia, napríklad mechanizmus zodpovedný za tlaè, napájanie - fungujú dobre. Samozrejme, ¾e zákazník mô¾e po¾iada» technika, aby skontroloval stav pokladnice a oznámi po¹kodené predmety, ale tieto práce sa vykonajú mimo technickej kontroly.