Pokladniena slu ba vymena papiera

Ako v¹ak viete, zlyhania. Oba v úspechu pokladnice. Stalo sa mi to. Chcel som to pomenova» a dozvedel som sa, ¾e sa pripravuje len v málo prípadoch, o ktorých som nemal ani ponìtí. Najprv - jednoduché zlyhanie, ktorého slu¾ba neexistuje v èase opravy alebo zlyhania fi¹kálnej pamäte. Zistil som, ¾e je to veµmi zriedkavé. Tak¾e si mô¾ete preèíta» pred daòovým úradom, potom si vymeni» pamä». A èo keï je vykonané ïal¹ie èítanie?

https://real-q24.eu/sk/

Toto zariadenie by malo by» odovzdané výrobcovi a malo by sa získa» laboratórne èítanie. Kedy je zmena v pokladni e¹te potrebná? No, keï bola pamä» plná. Ka¾dá pamä» má v¹ak malý priestor. Celkovo fi¹kálna suma závisí od veµkosti denných výkazov. Aj tu - ako sme u¾ - èítame pred daòovým úradom a potom - vymieòame si pamä». Ïal¹ím prípadom, keï je zmena pokladnice vhodná, je zmena daòového identifikaèného èísla. Mô¾e to existova» poèas transformácie spoloènosti. Toto èíslo je trvalo vlo¾ené do pamäte. A tu by ste si ju mali preèíta» aj pred daòovým úradom. Mal by sa vykona» vhodný formulár a èlovek by mal vyplni» správu z takého èítania. A mô¾eme dosta» pamä» a nahradi» ju ...? Nie teraz! Takáto výmena mô¾e existova» a pripra- vova» ju len výrobca. Samozrejme, ak vyhrajú peniaze v skutoènom obchode - èasto majú záujem o v¹etko, preto¾e majú webové stránky. nietakáto zmena mô¾e trva» aj niekoµko dní. Po výmene pamäte musí by» zariadenie znovu naprogramované. V takomto prípade musí by» registrácia pokladne & nbsp; na daòovom úrade znovu vykonaná. & Nbsp; Trvá to veµa èasu, èo výrazne u¹etríme, keby sme si na významnom mieste kúpili fi¹kálnu pokladnicu.V¹etky elektronické pokrmy sú nespoµahlivé a niè nepredstavuje nápad. Musíme sa prejavi» súèasnými aktivitami a by». Musíme si by» vedomí súèasného dobrodru¾stva, èo robi», ak dôjde k takémuto zlyhaniu. Najefektívnej¹ím prístupom je mo¾nos» zavola» miesto, kde sa kúpili peniaze, a opýta» sa "èo veµa"? Na¹»astie èoraz viac takýchto obchodov uµahèuje prechádzanie ná¹ho problému.