Pokladne servis poznan

Pokladnièný servis je nevyhnutný nielen pri poruchách zariadení, ale aj pri povinnej kontrole pokladníka, pri vytváraní a uzatváraní obchodov. Spolu so zákonom je jediná osoba, ktorá sa v prípade zlyhania pokladnice mô¾e postara» o jej opravu, zamestnancom servisného oddelenia, ktorý sa sám kontroluje s príslu¹nými oprávneniami. Veµmi èasto sa nadobúdanie práv uskutoèòuje takto:

oprávnenia:- servisná spoloènos» sa obráti na predajcu pokladnice so zámerom nadviaza» spoluprácu a uzavrie» zmluvu o obchodnom zastúpení,- po získaní súhlasu po¹le najmenej dvoch hostí na certifikaèný výcvik, ktorý je ukonèený skú¹kou. Poèas tréningov získava technik práva pre plnohodnotných µudí fi¹kálnych zariadení, ktoré sú v ponuke výrobcu.- po vynikajúcom teste dostane servisný technik meno a obèiansky preukaz, ako aj jeho peèa» pre pou¾itie peèatí na fi¹kálnom module. Na druhej strane výrobca zavádza servisného technika do zoznamu osôb, ktoré sú vhodné na vykonávanie záruèných a nezáruèných opráv, ako aj na potrebné technické prehliadky, a tie¾ ich odovzdáva daòovému úradu.

https://pure-prov.eu/sk/

sviatokNárok je na jeden rok a povie vám typ registraènej pokladnice - ukonèenie nákladov nedáva servisnému pracovníkovi právo opravi» v¹etky fi¹kálne zariadenia jedného výrobcu, ale len aby sa zbavil rozhodnutí v niektorých modeloch.Servisný technik je povinný zaèa» svoje kompetencie ka¾dý deò prostredníctvom príspevku vo výrobnom závode, ka¾dý rok by mal tie¾ napísa» výrobcovi, aby odlo¾il dátum platnosti.Po¾iadavka uvedená v zmluve predajcu je schopnos» servisnej jednotky skladu náhradných dielov, ako aj nástrojov a riadiacich a meracích zariadení. Okrem toho je slu¾ba nútená dodáva» u¾ívateµom spotrebný materiál, ktorý pochádza od výrobcu.Autorizovaný servisný technik, ktorý nevykonáva slu¾by pokladne v spoloènosti do poslednej vhodnej slu¾by, nemá poverenú slu¾bu a musí kartu odovzda» výrobcovi. Servisný technik mô¾e pou¾íva» registraèné pokladne, ale len vtedy, ak je osobou jednotky pripojenej k výrobcovi na základe zmluvy o predaji.