Podporny program v materskej kole

Softvér Enova sa riadi programom ERP (Enterprise Resource Planning, tj programami podporujúcimi riadenie znaèkových a podnikových zdrojov. Jej producentom je Soneta Sp. z o.o. Táto aplikácia sa realizuje v modulárnej tvorbe. Ka¾dý z nich trpí novou oblas»ou ako spoloènos» (fakturácia, zúètovanie miezd, riadenie µudských zdrojov, úètovníctvo, predaj, sklad, vymáhanie pohµadávok atï.. Softvér je mo¾né zakúpi» od autorizovaného partnera enova kraków.

Program Enova nie je ïaleko efektívny. Pracuje dobre so ¹pecializovaným softvérom a rôznymi operaènými systémami. Dany je pre jemné a malé firmy chodiace v iných odvetviach. Jeho vyu¾itie je vïaka jasnému grafickému rozhraniu ïaleko prístupné. Druhý a drahý výcvik preto nie je potrebný spomedzi jeho slu¾ieb.Enova softvér vám dáva ¹ancu praktikova» v pohodlí. je to pohodlné a pevné rie¹enie. V prípade akýchkoµvek problémov s jeho servisom sa mô¾ete obráti» na výrobcu alebo autorizovaného zástupcu, ktorý prijme úplné otázky. Okrem toho licenèná zmluva poskytuje klientovi prístup k "novej telefónnej linke" s lekármi (5 dní v tý¾dni.Program Enova je na na¹om trhu od roku 2002 a získal v tejto sezóne dôveru pribli¾ne 6 500 spoloèností a podnikov. Okrem iného získal ocenenie Innovation of the Year 2011 a Grand Prix CRM 2007.Táto metóda sa postupom èasu mení na potreby známej znaèky. Jeho roz¹írenie nepo¾aduje zmeny, mo¾nosti migrácie a zmenu základne. Preto¾e spoloènos» Enova uchováva celú dobu definovanú prevádzkou spoloènosti. Len jeden prvok programu závisí od výmeny.Soneta tie¾ vytvorila ¹peciálnu verziu softvéru pre daòové poradenstvo a úètovníctvo. Vïaka tomu je pre pou¾ívateµov dodatoèná slu¾ba v rámci úètov zalo¾ených na pau¹álnych sumách a obchodných knihách.