Opeuovanie oplodnenia kvetu

V kni¾ných dielòach a výrobných halách majú zamestnanci èasto stroje, ktorých práca spôsobuje emisiu malých fragmentovaných èastíc, ktoré idú do pra¹nosti miestností. Dlhodobá úloha pri opeµovaní, ktorá je pre zdravie zamestnancov veµmi za»a¾ujúca. Niektoré druhy opelenia majú toxický úèinok na µudský systém. Navy¹e nepriaznivý vplyv pra¹nosti na zamestnancov zhor¹uje ich úèinnos» vo svojej èinnosti. Niekedy dochádza k opeµovaniu aj z horµavých alebo výbu¹ných plynov, prachu a výparov, ktoré mô¾u vies» k explózii, èo má za následok stratu bývania alebo zdravie.

Aby ste tomu zabránili, odporúèa sa pou¾íva» zariadenia na odstraòovanie odpadu. Prachové odsávaèe alebo priemyselné odpra¹ovaèe sú mechanizmom, v ktorom sa prach, výfukové plyny a jednotlivé priemyselné výpary odstraòujú z miest, ktoré sa rozpú¹»ajú vo vzduchu. Odstraòovacie zariadenia je potrebné kombinova» kvôli zdravotným a bezpeènostným pravidlám a zdravotnej kontrole zamestnancov. Koniec zariadení na odstraòovanie prachu je miestny výfukový systém. Mali by by» umiestnené èo najbli¾¹ie k zdroju opeµovania, aby sa zneèis»ujúce látky v súèasnosti vyberali na pozadí ich vzniku. V tomto prípade sa neroz¹irujte do ¾iadnej miestnosti. Okrem odstránenia prachu zo vzduchu poskytuje priemyselná odvzdu¹òovanie túto recirkulaènú kon¹tantu. Zariadenia na odsávanie prachu zahàòajú rie¹enia, ktoré obmedzujú emisie ¹kodlivých èastíc a prá¹kov do ovzdu¹ia.

Pri výbere a pridaní priemyselného odpra¹ovacieho systému je potrebné zvá¾i» niekoµko dôle¾itých pravidiel. Po prvé, jednotlivé prvky systému odpra¹ovania nemô¾u generova» elektrostatické náboje - bol najjednoduch¹í spôsob, ako predvies» výbuch horµavých plynov. Vetracie kanály, ktoré vstupujú do in¹talaèného domu, musia by» vybavené prostriedkami, ktoré sú zvlá¹» odolné proti korózii a oderu. Tesnos» spojov je obzvlá¹» dôle¾itá. Vïaka tomu plán funguje lep¹ie, ide s vysokou úèinnos»ou a mô¾e sa venova» oveµa dlh¹ie bez toho, aby do¹lo k poruche. Netesnosti zvy¹ujú prírastok erózie, èo mô¾e vies» k obrovským problémom v prevádzke systému, a preto potrebujú ¾ivot ako u¾ vylúèené.