Opelenie vzduchu v kognicii

Ka¾dý deò, aj v postavení ako tí na pracovisku, sme pokrytí rôznymi externými látkami, ktoré vytvárajú prestí¾ na¹ej èinnosti a kvality. Okrem základnej redundancie, ako napríklad: umiestnenie, teplota, vlhkos» priestoru a tie správne, sa vydávame ïalej s rôznymi plynmi. Vzduch, ktorý dýchame, nie je úplne èistý, ale opelený v druhom stupni. Pred opelením v pra¹ných ¹truktúrach dúfame, ¾e sa pou¾ijeme hry s filtrami, aj keï iné nebezpeèenstvá sú v oblasti, ktorá sa èasto nedá µahko zisti». Priµnú k nim najmä jedovaté látky. Odmaskujte ich, obyèajne platné len so zariadeniami tvaru, ako je senzor toxického plynu, ktorý zachytáva ¹kodlivé prvky z atmosféry a informuje o ich prítomnosti, tak¾e nás o hrozbe informuje. Nebezpeèenstvo je v¹ak bohu¾iaµ veµmi vá¾ne, preto¾e urèité plyny, ako napríklad oxid uhoµnatý, sú bez zápachu a èasto ich prítomnos» v guµôèke spôsobuje vá¾ne po¹kodenie zdravia alebo smr». Okrem oxidu uhoµnatého sme tie¾ ohrození inými látkami, ktoré senzor detekuje, napríklad sulfátom, ktorý je veµmi malý v koncentrácii a smeruje k rýchlej paralýze. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, ktorý je rovnako nebezpeèný, ako aj amoniak - plyn prirodzene sa vyskytujúci vo vzduchu, aj keï v rýchlej¹ej koncentrácii ¹kodlivej pre èloveka. Toxické detektory mô¾u tie¾ nájs» ozón a oxid sirièitý, ktorý je »a¾¹í ako vzduch a má sklon k rýchlemu vyplneniu priestoru v blízkosti zeme - tak samozrejme vo forme, keï sme vystavení týmto témam, mali by sme da» senzory na príjemnom mieste, aby sa mohol cíti» a informujte nás o tom. Iné jedovaté plyny, ktoré senzor mô¾e obdivova», sú korozívny chlór, ako aj vysoko toxický kyanovodík a vo vode rozpustný ¹kodlivý chlorovodík. Ako to mô¾e, stojí za to nain¹talova» senzor toxických plynov.