Odpoeitanie z nakupu pokladne

V roku 2015 do¹lo k zmenám v povinnostiach pou¾íva» pokladnicu. Podµa zákona, ktorý bol podpísaný 4. novembra 2014, skupina podnikateµov, ktorí potrebujú kúpi» pokladnicu, vzrástla.Fiskálna pokladòa bez ohµadu na vrchol maloobchodného predaja vytvára nových predajcov v oblasti dodávok a slu¾ieb.

Ak hµadá dodávku, bude odteraz potrebova» dodávateµa parfumov a toaletného papiera. Výrobky prenesené na lietadlá sa im neuèia. Spoloènosti, ktoré predávajú slu¾by ako sú: kvapalný plyn, výrobky, ktoré mo¾no pou¾i» v rolich motorových palív alebo ich prídavných látok, prípojných vozidiel, prípojných vozidiel, èastí motorov, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, rádiových zariadení, telefónu, komunikácie, Na pou¾ívanie registraènej pokladnice sa vy¾adujú disky CD a DVD, kazetové pásky, magnetické pásky a disky. To je viac ako poskytovatelia digitálnych a analógových dátových nosièov, keï sú biele.V prípade ponúkania slu¾ieb sa objavili oveµa ïalej ako v prípade doruèenia. Pokladòa, bez ohµadu na hraniènú maloobchodné ide teraz ïalej: opravy motorových vozidiel, automobilov a mopedov (vrátane opravy pneumatík, kolesá, ich myslenie, protektorovanie a regeneraèné, preskúma» technológie a skúsenosti z vozidiel, doprava cestujúcich alebo ich bato¾iny taxíky starostlivos» zdravotnícke slu¾by poskytované ¹pecialistami a zubnými lekármi, ako aj slu¾by kaderníckych, kozmetických a kozmetických slu¾ieb. Stravovacie slu¾by poskytované veµkými polo¾kami (v modernej sezónnej a stravovanie tie¾ musia ma» fi¹kálnu pokladnicu, ktorá nemá zmysel v hornej èasti predaja. Je zaujímavé, ¾e do tejto skupiny sa dostali právne slu¾by (napr. Slu¾by poskytované advokátom, okrem slu¾ieb poskytovaných notármi.Pokladòa, bez akéhokoµvek dôvodu, za vrchol maloobchodného predaja sa týka iba maloobchodného predaja, t. J. V ktorom sa predaj uskutoèòuje fyzickým ¾enám, ktoré nevykonávajú podnikanie. Úspe¹ne, keï sú mu¾i iba spoloènosti, in¹titúcie a predajné miesta v uvedených oblastiach, nie je potrebné, aby bolo mo¾né zaregistrova» pokladnicu.Malo by sa pamäta» na to, ¾e nariadenie sa vz»ahuje na v¹etkých vymenovaných, nielen nových daòových poplatníkov. Na úspech daòových poplatníkov, ktorí nemali ¾iadnu povinnos» registrova» predaj prostredníctvom pokladnice, je potrebné zakúpi» fi¹kálnu registraènú pokladnicu s prednou èas»ou roku 2015, aby to bolo daòové a predlo¾ilo ho v názve. Máte len dva mesiace.