Ochlpenie

https://psoriasis-cream.eu/sk/

Moja neter zvlá¹» miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju pohladi» s pórmi, tie¾ hrebeò. Zároveò je správne zapojená, ¾e ak chce, aby v¹etko vyzeralo nádherne, mô¾e urobi» pä» vrkôèikov, aby sa na ne v¾dy nachádzali vlasové doplnky, alebo ich ¹tiepi. Najviac miluje ¹kolské výkony a varí ich. Jej nová úloha ako Queen of Scarecrow bola zábavná a potrebovala perfektný úèes a obleèenie. Mama najprv prepletla svoje malé copánky so stuhami, ktoré k nim boli pripojené. Potom tento krásny jedenás»roèný povedal nie, nie, ani raz. Vyzeral by som lep¹ie v kuèeravých vlasoch ... tak to zaèalo. Polhodinu pretaktovania tie¾ robí. Vyzerala krásne ako skutoèná princezná. A ako sa to stane s pokazenými dievèatami, rýchlo si to rozmyslela. Nehodnotenie z poslednej, je to menej ako dve hodiny od zaèiatku show. Neèakane ... úplne zmenil my¹lienku, a vo svojom ¹týle to znelo trochu viac "nieeee, nechcem to robi», nepamätám si niè ako princezná, ona je otrokyòa dievèa". Spýtala sa sama na nový úèes, vlasy ostrihali pri stavbe voµnej koky. Preto¾e, ako u¾ predtým povedala, u¾ máme schopnos» pripnú» si vlasy, tak¾e to bolo veµmi rýchle. Jej matka z mojej strany a z inej strany bola vytvorená vo veµmi krátkom èase.

Vlasy pre dievèatá