Obrovske vybuchy v tianjin

Nezamestnané osoby evidované na úradoch práce sa mô¾u spoµahnú» na 40 000 osôb ktoré sa rozhodnú zaèa» podnika». Tento postup nie je príli¹ komplikovaný a vý¹ka financovania podporuje riskovanie.

Na to, aby sa zaèalo s èinnos»ou, ktorá má prinies» oèakávané výsledky, je v¹ak potrebné pripravi» si veµa. Pri výbere odvetvia, pri príprave podnikateµského plánu by ste mali vzia» do úvahy v¹etky verejné a právne bremená, ktoré budú musie» by» zaplatené, a dodatoèné obmedzenia vyplývajúce z daòových zákonov.

Pri registrácii je potrebné presne definova» druh podnikateµskej èinnosti, ktorá sa bude vykonáva», formu zdanenia a upisova» Sociálnu pois»ovòu. Ak máte právo plati» poistné za zvýhodnených podmienok, mali by ste do textu ZUA zada» symbol 05700. Ni¾¹ie sadzby za ZUS mo¾no zaplati» za 24 mesiacov.

Druh ekonomickej práce vykonanej pri pomyslení fyzických osôb urèí dátum in¹talácie pokladnice. V jednotlivých prípadoch musí by» pokladnica in¹talovaná pred ukonèením prvého predaja, v iných v jasnom èase av týchto prípadoch po konkrétnom obrate. Predtým, ako budete hµada» vhodné zariadenie, registraèné pokladne v Krakove ponúkajú celý rad modelov fi¹kálnych zariadení prispôsobených vybraným odvetviam.

Registrácia registraènej pokladnice prebieha v dvoch etapách. Po prvé, informujte príslu¹ný daòový úrad o úmysle nain¹talova» fi¹kálne - tento èas nie je závislý, tak¾e oznámenie mô¾e by» skryté v kancelárii aj jeden deò pred in¹taláciou. Potom, do 7 dní po in¹talácii, informujte, prosím, kanceláriu, ¾e bola in¹talovaná pokladòa. Ak bola pokladnica nain¹talovaná v stanovenom termíne, do kancelárie boli predlo¾ené príslu¹né materiály, mô¾ete po¾iada» o vrátenie kúpnej ceny vo vý¹ke 700 PLN, ale nie viac ako 90% hodnoty hotovosti.

Ïal¹ie dôle¾ité rozhodnutie sa týka DPH. Vo vybraných prípadoch sa oplatí vidie» ako platiteµa dane z pridanej hodnoty, niekedy je ome¹kanie u¾itoèné aspoò dovtedy, kým nebudú prekroèené urèité obraty - tj 150 000 PLN. Vo vybraných odvetviach, napr. Pri obchodovaní s palivami alebo drahými kovmi, nie je mo¾né uplatni» výnimku, je potrebné zaregistrova» sa na papieri DPH-R od dátumu registrácie podniku.