Noveho domaceho priemyslu

Vo verejných zariadeniach a na námestí rôznych úradov by mali by» bezpeènostné spínaèe. Sú príkladom prvkov dobre fungujúceho systému vèasného varovania v súèasných výnimoène protipo¾iarnych in¹taláciách. Vïaka nim je dôle¾ité vyhnú» sa tragédii.

Bezpeènostné spínaèe sú výkonné inými spôsobmi a mô¾u sa realizova» v rôznych formách.©tvorcový je lacný s bezpeènostnými spínaèmi so samostatnými ventilmi, ktoré mô¾u by» pou¾ité aj v posuvných a sklopných dverách. Mô¾u by» nastavené na profiloch alebo na existujúcich zariadeniach. Bezpeènostné spínaèe so samostatnými ventilmi sú tie¾ u¾itoèné pre bezpeènos». kryty mô¾u by» pou¾ité, zatiaµ èo v pracovnej sezóne musia by» zariadenia správne nain¹talované, preto¾e ich úèelom je zaisti» bezpeènos» zariadenia.Polohové spínaèe s bezpeènostnou prácou sa pou¾ívajú ako ochrana proti výbuchu strojov, ako aj kon¹trukcie. Ich pou¾itie vychádza z tradiènej smernice EÚ.Ïal¹ím modelom sú spínaèe núdzového zastavenia. Pou¾íva sa na montá¾ do strojov a zariadení, ktoré nie je mo¾né zabezpeèi» pomocou odnímateµných krytov strojov. Prepínaèe vedenia núdzového zastavenia, na rozdiel od polohových spínaèov, majú tendenciu spú¹»a» funkciu e-stop na celkovej då¾ke kábla.Typom bezpeènostných spínaèov sú aj istièe pre únik pásu a napnutie pásu. Zaèínajú v zariadeniach, ktoré pracujú na prená¹aní materiálov. Ich význam spoèíva v novom monitorovaní napätia pásu. Keï je pás riadne napnutý, je zapnutý.