Nakupne berlin

V súèasnej dobe si stále dobre kupujeme potraviny. Na¹e chladnièky sú preplnené a obchody sa ohýbajú pod tisíc výrobkov. Príli¹ veµa potravín, ktoré kupujeme, je mo¾né vidie» najmä pred Vianocami a po v¹etky dni nezávislé od práce. Potom nakúpime veµa výrobkov, z ktorých bude èas» pravdepodobne nevyu¾itá v ko¹i. Pri kúpe potravín stojí za zvá¾enie, èo presne potrebujeme. Pri nákupe potravín pre zásoby, robíme jedlo kazi», ale potom je »a¾ké spoji» sa s èoraz populárnej¹ie dumping potravín, ktoré skonèila.

Stojí za to zvá¾i» viac ako to, èo naozaj chceme. Je to dobrý postup ma» nákupný zoznam zariadenia. Vïaka takémuto zoznamu nakúpime to, èo potrebujeme na urèité obdobie. Je to v¹ak dôle¾itá zlo¾ka, ktorú chceme zachova» - niè viac nekupujeme. Len v tomto pláne nebudeme kupova» zbytoèné veci, ktoré budú vytvorené na¹imi akciami. Ak v¹ak nemô¾eme odola» nákupu viac, stojí za to pochopi», keï mô¾eme predå¾i» ¾ivotnos» výrobkov. Najdôle¾itej¹ou a mimoriadne zrejmou technikou je zavedenie potravinárskych výrobkov po zakúpení èo najskôr do chladnièky (v prípade výrobkov, ktoré je potrebné umiestni» do jednoduchých teplôt, teda do skrinky (pre výrobky, ktoré potrebujú tmavé a chladné miesto. Jednoduchým zvykom je balenie vákuovej fólie. Vïaka tomu mô¾eme výrazne predå¾i» dátum expirácie. Vákuovo balené výrobky sa nezni¾ujú tak µahko, sú dlh¹ie moderné a vy¾ivujú svoje vlastné vý¾ivové hodnoty. To je dôvod, preèo stojí za to kúpi» ¹peciálne fólie pre vákuové balenie pri najbli¾¹ej príle¾itosti. Nie je to potom veµký náklad a so stabilitou ho budeme pou¾íva» dlhodobo a systematicky pri skladovaní extra potravín.