Modnych navrharov cituje

V sobotu bola pripravená expozícia najnov¹ej zbierky miestneho výrobcu odevov. Táto udalos» prilákala veµké mno¾stvo divákov, ktorí chceli vidie», èo dizajnéri dokonèili pre nadchádzajúcu sezónu. Medzi publikom by sme mohli dokonca identifikova» niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Prehliadka bola najprísnej¹ie vyladená a v¹etko sa uskutoènilo bez akýchkoµvek preká¾ok. V strede mô¾eme obdivova» modely predstavujúce nádherné, letné, ruène vyrábané obleèenie. V ich umení sa pou¾ívali len be¾né a vzdu¹né tkaniny s ostrými farebnými farbami, vrátane bavlny, bielizne a hodvábu. Na¹i reportéri si obµúbili vzdu¹né, farebné maxi sukne v kolekcii háèkovania. Medzi nimi boli pote¹ené krajky, romantické ¹aty a blúzky s ozdobami a vy¹ívané bikiny. Pre teplých návrhárov obleèenia navrhnutých pre ¾eny, okrem iného, pletené klobúky s vysokými kruhovými objazdmi, zdobené krajkou a pôvodnými kvetmi.Po prehliadke sa uskutoènila aukcia krásneho svadobného ¹atstva pripraveného na významnú ¹ancu. Obleèenie sa predalo osobe, ktorá by chcela zosta» anonymná. Navy¹e sa vydra¾ilo veµa odevov z najnov¹ej zbierky. Príjem známy z predaja samotného bude urèený pre sirotinec. Je potrebné zdôrazni», ¾e meno nesmierne podporuje rôzne dobré a ú¾asné akcie. Jeho majitelia u¾ opakovane investovali do predaja na¹ich piesní a keï predmetom transakcie bola dokonca náv¹teva samotných tovární.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e najnov¹ia kolekcia sa dostane do obchodov u¾ v máji. Okrem toho informoval, ¾e spoloènos» plánuje zalo¾i» poèítaèový obchod, v ktorom by boli charakteristické iné zbierky ako v stacionárnych obchodoch.Na¹a vlastná odevná spoloènos» je sama medzi najkomplexnej¹ími výrobcami odevov. V ka¾dom svete je niekoµko tovární. Zamestnáva niekoµko tisíc µudí, v minulosti predov¹etkým najatraktívnej¹ie krajèírky, krajèíri a architekti. Ka¾dú chvíµu spoloènos» uverejòuje zbierky v radosti s populárnymi poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky si veµmi »a¾ko uvedomujú, ¾e aj pred uvedením do obchodu sú pripravené na rad ¹peciálnych ráno. Tieto zbierky idú v ten istý deò.Výsledky tejto práce boli medzi klientmi veµmi populárne u¾ mnoho rokov, viac vo svete aj v zahranièí. Písanie o nej, nezdá sa, ¾e spomína veµa cien, ktoré získala a ktoré sa sna¾ia dosiahnu» zisky najvy¹¹iu cenu.

Zobrazte svoj obchod: Jednorazové obleèenie