Moderna kuchyoa ako mauova

Moderná kuchyòa by mala by» vybavená výkonom nových strojov, prístrojov a vlastného príslu¹enstva. Základné vybavenie u¾ nie je len chladnièka, alebo rúra. Okrem toho sme v & nbsp; kuchyni, ako je mikrovlnná rúra, hriankovaè, umývaèka riadu a ïal¹ie odsávaèe pár. Sú v¹ak stále veµmi populárne tradièné a mechanické vlky.

V niektorých domoch sa stále pou¾ívajú tie, ktoré vïaka kµuke chceme otáèa» ruène. V dne¹nej dobe je v¹ak viac elektrickej energie oveµa viac vyu¾ívaných, ne¾ aby sme pou¾ívali silu. V¹etko je dnes vytvorené v zariadení na uµahèenie a urýchlenie práce èloveka. Niekedy mi dáva, ¾e výrobcovia sa sna¾ia, aby sme boli leniví nad poslednými vylep¹eniami. Zabudli sme na mnoho vecí, preto¾e nástroje robia v¹etko pre nás. Za chvíµu budeme rie¹i» problém umývania riadu, preto¾e to funguje príli¹ veµa pre umývaèku riadu. Otvoríme sa, aby sme sa vyhýbali pozostatkom, ktoré sú na tanieroch, nebudeme schopní niè striha» bez pou¾itia profesionálnych krájaèov. V¹etko bude obmedzené na najobµúbenej¹ie aktivity, ako je vkladanie, odstraòovanie, liatie atï. Pova¾uje svojich profesionálov, preto¾e v súèasnej dobe sú µudia zaneprázdnení av nízkych èasoch nemajú èas na takéto veci. & nbsp; Toto je mimoriadne veµké zariadenie. V¹etko je spôsobené rýchlo, nikto sa o nièoho nestará. Niekedy sa mi zdá, ¾e na¹i prarodièia a babièky boli pohodlnej¹í. Ich kuchyne neexistovali tak zlo¾ité. Staèilo ma» veµké kachµové pece a nejaké nástroje, a samozrejme, robili zázraky, ktoré si stále pamätáme s chu»ou na¹ej mláde¾e. V dedinách, v ïal¹ích domoch nájdeme s mo¾nos»ou takýchto kachlí, ktoré stále slú¾ia obyvateµom. Nesledujú najnov¹ie trendy. Niektorí si to jednoducho nemô¾u dovoli». Nov¹ie technológie, nástroje, by mali by» vytvorené okrem toho, ¾e jeho suma mô¾e by» dos» vysoká a odradi» potenciálneho kupujúceho. Mô¾e ma» aj opaèný úèinok a èlovek, keï vidí cenu, bude tovar kupova», preto¾e sa mu pravdepodobne zdá, ¾e je to pre túto platbu krásne.