Miestna globalizacia

S rozvojom globalizácie sa zvý¹il poèet medzinárodných spoloèností. Nikto neprekvapuje skutoènos», ¾e ústredie je veria v Tam York a pracuje v Singapure. Poµské spoloènosti sa tie¾ darí na medzinárodných veµtrhoch. Nielen¾e stanovujú súlad s medzinárodnými korporáciami, ale tie¾ oceòujú hodnotu na¹ich produktov.

Takéto "zmr¹tenie" sveta sa stalo dôvodom zvý¹eného dopytu po preklade iných zmluvných textov, prepravných dokladov, zakladateµských aktov spoloènosti a odborných posudkov. Èoraz èastej¹ie majú spoloènosti i súkromné ¾eny nárok na právne preklady.Pre ¾eny, ktoré ¹tudujú filológiu a ¾iadajú o prekladateµa, je tu posledná oblas», ktorá má za to zaujíma». Na rozdiel od okolností, nechce dokonèi» ¹túdium práva. Koniec koncov, poznatky o právnom jazyku, jeho ¹pecifickosti a legálnych názvoch sú u¾itoèné. Je dôle¾ité nauèi» sa uèi» sa v¹etkým tým, ¾e èítate právne akty, ktoré sú primerané textu, ktorý prekladáme.

Ktokoµvek sa neboja vzia» na výzvu nároèného právneho textu, mô¾e zahàòa» nepretr¾itý príliv klientov. Existuje aj rozmanitos». Právne preklady, keï¾e sa mô¾u vz»ahova» na v¹etky typy zmlúv uzatvorených medzi spoloènos»ami, notárske listiny, lízingové zmluvy.

V záujme úspe¹nosti niektorých dokumentov je potrebné, aby bol certifikovaný ako súdny prekladateµ, napríklad pri prekladaní notárskych listín. To nebráni hos»ovi, aby vá¾ne vedel o existencii profesionálneho prekladateµa. Takéto zákony nielen¾e zvý¹ia poèet dokumentov, o ktoré sa mô¾eme postara», ale podobne sa o to pokúsia poµskí u¾ívatelia ako odborníci.

Záverom, dopyt po ¹kolach ¹pecializovaných na právne porozumenie bude naïalej rás». A tento vývoj bude porovnateµný s rastom medzinárodného obchodu a spolupráce medzi podnikmi.