Masiarstvo v anglietine

Prehliadka mäsiarstva alebo obchod, ktorý predáva mlieène výrobky, v posledných syroch je dokonale prispôsobený výber, ktorý zachytí oèi mu¾ov v obchodnom meradle. Správne prezentované a exponované produkty pri»ahujú obrat a spoloène poskytujú kvalitné dôkazy. Èo je potrebné urobi», aby sa krájané mäso alebo syry zdali perfektné? Rie¹ením je profesionálny krájaè.

Krájaèe bizerba sú dátové stroje na rezanie studeného mäsa a syrov. Tak¾e existujú manuálne gravitaèné krájaèe, ktoré boli vybavené najnov¹ími funkciami. Bizerba krájaè má jednodielnu zará¾ku. Táto doska je stále usporiadaná v drená¾nom kanáli a na vyvý¹enom okraji stola. To v¹etko zabraòuje kvapkaniu tekutín na pult. Brúsky na stroje sa dajú úspe¹ne vyèisti» v umývaèke riadu. Èistenie plôch pod krájaèom je jednoduch¹ie, ak ho vybavíte zdvihnutými nohami.

Vlastnosti krájaèa?Predov¹etkým umo¾òujú jednoduché a hygienické delenie porcií mäsa, mäsa a syrov. V ideálnom prípade prizna», ¾e rezanie tovaru, ako sú: klobása, ¹unka, slanina, peèené, údené a varené mäso, steaky.

https://pri-hair.eu/sk/

Bizerbova misa bola vybavená otoèným gombíkom na krájanie. Stupnica je od 0 do 12 mm. Ale pri poloautomatickom rezaní je hrúbka rezu a¾ 23 mm. Vïaka tomu je daná presnos» rezania. Okrem toho diskutované rezaèky majú funkciu automatického stohovania rezov, ako aj mo¾nos» zaznamenávania spôsobu, akým sa vyrábajú pri kon¹trukcii aplikaèných programov. Mô¾ete vytvori» ploché, stohovacie, hviezdicové, rozetové a plátkové rezy materiálu a¾ do 4 stohov jeden do druhého.

osudBizerba stroje na krájanie sa pou¾ívajú predov¹etkým v:- mäsové závody, \ t- obchod s potravinami, \ t- ¹pecializované predajne,- gastronómia,- stravovacie siete.

Skriòa stroja bola pripravená z najkvalitnej¹ej triedy materiálov a presne z eloxovaného hliníka. Stroj má navy¹e fóliovanú klávesnicu. Tri rýchlosti sekania vám umo¾òujú prispôsobi» va¹u prácu urèitému produktu. Okrem toho je vybavený tabuµkou venovanou vysekávaniu plátky.