Masa na pokladoa kabinetu

Rok 2015 priniesol zmeny pre lekárov vykonávajúcich ekonomickú kampaò. Od 1. marca minulého roka sa objavili okolo v¹etkých pokladní pokladnice elzab mini e. Lekári, ktorí sa usadili s pacientmi, boli povinní zaznamena» v¹etky príjmy za slu¾bu tohto zariadenia. Napriek protestom zdravotníckych kruhov bola zavedená vyhlá¹ka ministra o situácii v pokladniciach.

S»a¾ovali sa, ¾e domáce náv¹tevy by boli nemo¾né a lekári v dôchodku sa z kampane uvoµnili kvôli »a¾kostiam s manipuláciou s registraènou pokladòou. Tvrdenia boli nesprávne. Dr¾itelia pokladne ponúkajú v ponuke aj malé, mobilné zariadenia, ako aj obrovské gastronómiu a obchod. Nemô¾ete súhlasi» s tvrdením, ¾e pokladnièná slu¾ba je komplikovaná. Príkladom mô¾u by» len lekárske slu¾by. Lekár, ktorý poskytuje záchranné slu¾by, staèí, aby zvá¾il naprogramované 2 alebo 3 pozície na sumu. Ïal¹ím úèelom je vytlaèi» dennú a mesaènú správu. Okrem toho sa raz za dva roky vy¾aduje kontrola pokladnice autorizovaným servisným technikom.

Podµa platného zákona ministra financií boli nielen lekárske ordinácie povinné oboznámi» sa s registraènými pokladnicami, ale pre ïal¹ie profesijné skupiny, ktoré sú týmito nástrojmi z minulého roka, nemô¾eme okrem iného poèíta»:- právnici,- úètovníci,- automobilová mechanika,- kaderníctvo,- kozmetièky.

Súèasná platnos» nariadenia uplynie 31. decembra 2016. Mo¾no v roku 2017 v¹etci podnikatelia predávajú a poskytujú slu¾by jednotlivcomnepou¾ívajte firmu. Podµa ministerstva financií je to jedineèné opatrenie na hranie s jednoduchým priestorom v oblasti obchodu a pomoci.

To vyvoláva otázku, èi v nasledujúcich rokoch a bude bohatá na pou¾itie s pomôckami na nákup hotovosti. V súèasnosti je 700 PLN. Mô¾e by» pou¾itá µubovoµnou osobou, ktorá in¹talovala registraènú pokladòu v názve a správne o tom informovala daòový úrad. Daòový úrad má k dispozícii 30 dní na preskúmanie ¾iadosti o vrátenie 700 PLN. Alebo bude v nasledujúcich rokoch silne vyu¾íva» súèasnú úµavu, vysvetlí, ako ministerstvo uverejní nové nariadenie.