Mama ma vlasy

Moja neter miluje hra» s vlasmi, mô¾e¹ ju za niekoµko dní pohladi» a tie¾ ich hrebeò. Zároveò je naozaj absorbovaná, aby bolo v¹etko dokonalé, je mo¾né urobi» jeden prámik tucetkrát, zaka¾dým, keï si pre ne obliekate vlasové doplnky, alebo ich zapínate sponami. Má rada ¹kolské výkony najlep¹ie a organizuje sa k nim. Jej nedávna úloha ako Queen Joker je tie¾ veselá a potrebovala perfektný úèes a obleèenie. Po prvé, Mama vyprskla jej tucet vrkoèov s luky, ktoré sa im dr¾ali. Neskôr tento krásny jedenás»roèný povedal nie, nie, ani raz. Budem vyzera» ïaleko v riadených vlasoch ... tak to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút natáèania poèas ich modelovania. Vyzerala aristokraticky ako významná kráµovná. A ako to zostalo s aristokraciou, rýchlo si to rozmyslela. Nepoèítam s posledným, ¾e na zaèiatku výroby pre výrobu asi dve hodiny uplynuli. Neèakane ... úplne zmenil názor, zatiaµ èo vo svojom prejave to bolo trochu ako "nieeee, nechcem, nemám rád kráµovnú, èo veµa jej podriadených". Spýtala sa sama na nový úèes, usporiadané vlasy vo forme voµnej koky. Preto¾e, ako to bolo vytvorené skôr, sme v súèasnosti schopní spoji» svoje vlasy, tak¾e tentoraz to ¹lo veµmi rýchlo. Jej matka, na jednej strane, bola vyrobená z rôznych, v dvadsiatich momentoch.

Vlasy pre nároèných zákazníkov